طراحی و تبیین الگوی تربیت مدیران جوان بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

2 گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور شاهین شهر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی تربیت مدیران جوان بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب انجام گردید. با توجه به هدف پژوهش، این تحقیق از نوع اکتشافی و با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برای تحلیل داده ها از کدگذاری استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان فرهنگی و اساتید برجسته‌ی دانشگاهی بود که 35 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه در این پژوهش مشارکت داشتند. روش نمونه‌گیری نظری (هدفمند) و معیار پایان آن، اشباع مضامین استخراج شده از مصاحبه ها بود. مضامین پایه استخراج شده از مصاحبه ها در قالب یک الگوی سیستمی و متشکل از پنج مضمون سازمان دهنده شامل ورودی سیستم تربیت مدیران جوان ، فرآیند در سیستم تربیت مدیران جوان ، خروجی سیستم تربیت مدیران جوان، محیط مساعد برای تربیت مدیران و شیوه نظارت بر فرآیند سیستم تربیت مدیران دسته بندی شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی تربیت مدیران جوان، منطبق با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیازمند اتخاذ یک الگوی سیستمی مشتمل بر ابعادی است که به نظر می رسد تمام این ابعاد از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the training model for young managers based on the statement of the second step of the revolution

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammadi 1
  • Yasser Maghsoudi Ganjeh 2
  • Parisa Pourrajbian 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Payame Noor University
2 Isfahan
3 Student of Payame Noor University Shahinshahr
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of designing the training pattern of young managers based on the statement of the second step of the revolution. According to the purpose of the research, this research was exploratory and with a qualitative approach based on content analysis. Data collection tools were semi-structured interviews and coding was used to analyze the data. The statistical population included all cultural experts and prominent university professors, 35 of whom participated in this study as a sample. Theoretical (purposive) sampling method and the criterion for its end was the saturation of the themes extracted from the interviews. The basic themes extracted from the interviews in the form of a systematic model consisting of five organizing themes including the input of the young managers training system, the process in the young managers training system, the output of the young managers training system, a favorable environment for training managers and the system process monitoring method. Training managers were categorized. The results indicate that the model of training young managers, in accordance with the statement of the second step of the Islamic Revolution, requires the adoption of a systemic model consisting of dimensions that all these dimensions seem to be of particular importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic management
  • training of young managers
  • the statement of the second step of the Islamic revolution
  • the system of the Islamic Republic