آسیب شناسی نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 استادیار دانشگاه جامع امام حسین

4 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و استخراج آسیبهای نظام کارگزاری حج به صورت کاربردی تدوین شده است. برای گردآوری داده­ها از روش مصاحبه عمیق و به منظور تجزیه و تحلیل  داده­ها نیز از راهبرد تحلیل محتوا بهره برده شد. جامعه آماری پژوهش، مسئولان عالی، خبرگان و صاحبنظران حوزه حج و زیارت هستند که با توجه به اصل اشباع نظری داده­ها با 30 نفر از ایشان به عنوان مشارکت کننده مصاحبه صورت گرفت. نتیجة بررسی داده­ها به شناسایی 43 آسیب منجر شد. بر این اساس «اطلاع­رسانی نامناسب به زائران و آگاهی زائر نسبت به حقوق خود و سازمان» با 99/2 درصد و «ضعف نظارت راهبردی» با 8/2 درصد فراوانی، دارای بیشترین تأکید در آسیبهای محتوایی، «استانداردسازی نامطلوب خدمات و فعالیتهای نظام» با 27/3 درصد و «نداشتن ثبات لازم در سیاستهای حاکم بر نظام کارگزاری» با 18/3 درصد فراوانی، دارای بیشترین تأکید در آسیبهای ساختاری، هم­چنین «نبود دیپلماسی مطلوب حج و زیارت» با 96/1 درصد و «وجود تعارض بین سیاستهای کشور سعودی با سیاستهای جمهوری اسلامی» با 78/1 درصد فراوانی، مورد تأکیدترین آسیبهای محیطی مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Administrative System of IRI Haj and Pilgrimage

نویسندگان [English]

  • Ali Farrahi 1
  • Muhammad Ebrahim Sanjaghi 2
  • Hadi Faghih Aliabadi 3
  • Davood Soleimani 4
1 Full professor at Imam Hussein Comprehensive University
2 Full professor at Malek Ashtar University
3 Assistant professor at Imam Hussein Comprehensive University
4 Corresponding author, PhD candidate at Defa’a Melli University
چکیده [English]

This research is intended to identify the problems in the administrative system of Haj and pilgrimage through an applied approach. Data is collected by interviews and content analysis is employed for data analysis. Research population includes high ranking authorities, experts, and experienced people in the field from whom 30 people, according to theoretical saturation, were interviewed. The researcher proposed 43 problems which included “inappropriate notification about the rights of the pilgrims and the organization” (2.99 percent), “weak strategic supervision” (2.8 percent) as the most emphatic problems in content problems. Important structural problems included “lack of appropriate standardization of services and activities of the system” (3.27 percent), “instability of the dominating administrative policies” (3.18). Furthermore, “Lack of appropriate diplomacy for Haj” (1.96 percent), “conflict between the policies of Saudi Arabia with those of IRI” (1.78 percent), were identifies as the most frequent environmental problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • investigation of the problem of holding Haj
  • administrative system of Haj
  • administrative theories of Haj
  • Haj and Pilgrimage in IRI
الوانی، سید مهدی (1381). نظریه خادمیت و عاملیت: آیا مدیران خود را وقف سازمان می­کنند یا سازمان وقف آنان می­گردد؟، فصلنامه مدیریت توسعه. س3. ش. 55: 6 تا 15.
اسکندری، مجتبی (1387). طراحی و تبیین الگوی توانمند‌سازی مدیران کاروان حج ج.ا.ایران. رساله دکتری دانشگاه تهران.
اعرابی، سید محمد؛ الحسینی المدرسی، سید مهدی (1388). مبانی فلسفیواستراتژی­هایتحقیق. تهران: پژوهشکده مدیریت سما.
بورایی، محمد عبدالله (1380). مدیریت و اداره امور دولتی در اسلام. ترجمه عبدالله جاسبی و همکاران. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
ترنس، آرمیچل (1377). مردم در سازمان­ها. ترجمه حسین شکرشکن. تهران: انتشارات رشد. 
تقوی دامغانی، سید رضا (1374). نگرشی بر مدیریت اسلامی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
توکلی دارستانی، شقایق؛ شهبازمرادی، سعید (1387). آسیب­شناسی مدیریت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه. مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت. ش 4: 94 تا 110.
جعفرپور، محمود؛ حبی، محمدباقر (1392). بررسی ماهیت و چرایی دوگانگی رفتار در سازمان، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود وتحول. س 22. ش 70: 173 تا 208.
جعفرپور، محمود؛ حبی، محمدباقر (1393). آسیب­شناسی کار گروهی در بین بسیجیان نواحی تهران بزرگ. تهران: طرح پژوهشی. پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.
دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1383). روش­شناسی پژوهش کمّی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.
سازمان حج و زیارت (1394)، گزارش آماری معاونت حج. اداره کل کارگزاران.
فرهی، علی؛ سلطانی، محمدرضا؛ ابراهیمی، الهام (1394). طراحی الگوی سنجش و اندازه­گیری فرهنگ سازمانی بانک دی. نشست هم­اندیشی روش­شناسی مطالعه فرهنگ سازمانی.
فقیه علی­آبادی، هادی (1387). طرح توسعه نظام جامع حج. تهران: سازمان حج و زیارت.
گودرزی، غلامرضا (1391). طرح تعالی حج. تهران: سازمان حج و زیارت.
میرخضری، سید عباس (1391). خدمتگزاری به زائران در فرهنگ اسلامی. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری مشعر.
میرزایی اهرنجانی، حسن (1386). طرح تفصیلی گسترش افقی نو در شناخت و آسیب­شناسی سازمان عمومی و دولتی ایران (آب منطقه­ای غرب). تهران: طرح پژوهشی. مرکز پژوهش­های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
نوایی، علی­اکبر (1382). تصویری از کارگزاری در نظام اسلامی و بایدهای اخلاقی آن. مجله اندیشه. س 9. ش 34: 88 تا 111.
هومن، حیدرعلی (1385). راهنمایعملیپژوهشکیفی. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).