تحلیل و ارزیابی مقالات فصلنامه مدیریت اسلامی (۱۴ شماره)

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی شکلی و محتوایی مقالات مجله مدیریت اسلامی است. پژوهش از حیث نوع تحقیق، کاربردی و از جهت ماهیت، کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا است که از رویکرد توصیفی ـ تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعه هدف استفاده کرده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام مقالات چاپ شده در ۱۴ شماره این مجله از بهار و تابستان 1389 تا زمستان ۱۳۹۴ به تعداد ۱۱۲ مقاله است. نتایج نشان می­دهد که بیشتر پژوهشها بر تحقیق کاربردی و با استفاده از ابزار پرسشنامه‌ مبتنی است. از بین ۱۱۲ مقاله بررسی شده،  17/40 درصد آنها به روش تحقیقات کمی انجام شده است. 35/55 درصد به روش کیفی، 46/4 درصد روش تحقیق آمیخته یعنی ترکیبی از روشهای کمی و کیفی را به کار گرفته‌اند. هم­چنین یافته‌ها نشان می‌دهد که صنعت/موضوع با 53/45 درصد بیشترین میزان سطح تحلیل در مطالعات بوده است. 78/26 درصد مطالعات در سطح تحلیل فرد/افراد است که رتبه بعدی را به خود اختصاص داده است. سطح تحلیل 32/22 درصد مقالات به سازمان و شرکت اختصاص دارد و تنها سطح تحلیل 35/5 درصد مقاله­ها در مقیاس ملی است.

کلیدواژه‌ها


 1. آقا پیروز، علی؛ خدمتی، ابو طالب؛ شفیعی، عباس؛ بهشتی نژاد، سید محمود (1388). مدیریت در اسلام. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 2. اعظمی، امیر (1392 الف). جستاری درتعریف‌ها و برداشتهای صاحبنظران از مفهوم مدیریت اسلامی. اسلام و مدیریت. د 2. ش4: 155 تا 171.
 3. افجه‌ای، سید علی اکبر (1383). مدیریت اسلامی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 4. افجه، سید علی‌اکبر؛ نقی‌پورفر، ولی الله؛ جعفرپور، محمود (1393). ارائه مدلی برای انجام پژوهش‌های بنیادی در حوزه مطالعات مدیریت اسلامی (مورد مطالعه: عدالت توزیعی در سازمان). مطالعات راهبردی بسیج. س 17. ش62.
 5. امیری، علی نقلی؛ عابدی جعفری، حسن (1393). مدیریت اسلامی: رویکردها. چ دوم. تهران: سمت.
 6. انصاری، محمد علی؛ دعایی، حبیب الله؛ مرتضوی، سید سعید (1381).مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن. مشهد: نشر بیان هدایت نور.
 7. بهارستان، جلیل (1381). مطالعه تطبیقی ارزشیابی در مدیریت اسلامی و مدیریت متداول. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. د18. ش36.
 8. تقوی دامغانی، سید رضا (1393). نگرشی بر مدیریت اسلامی. چ دوازدهم. تهران: چاپ و نشر بین الملل.
 9. تقوی دامغانی، سیدرضا (1378). نگرشی بر مدیریت اسلامی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
 10. چاوشی، کاظم (1388). بررسی رویکردهای نظری به مدیریت اسلامی. پژوهشهای میان رشته‌ای قرانی. س 1. ش 2: 43-53.
 11. حمیدی زاده، محمدرضا (1378). تبیین نقش پیش بینی و آینده نگری در نظام مدیریت اسلامی. فصلنامه مطالعات مدیریت. ش 20: 1 تا 16.
 12. روشنی، سکینه (1389). اصول و مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن. چ سوم. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
 13. ساجدی‌نیا، محمد حسین (1382). اصول و مبانی مدیریت اسلامی. تهران: شهر آشوب.
 14. سلطانی، محمدرضا (1393). بررسی، تحلیل و ارزیابی مقالات فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. س 6. ش 2: 185 تا 214.
 15. عابدی جعفری، حسن؛ ازگلی، محمد (1388).مروری بر سیر تحقیقات مدیریت اسلامی در ایران. مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع). س 17. ش 76: 29 تا 52.
 16. عسگریان، مصطفی (1370). مدیریت اسلامی. تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم.
 17. علی احمدی، علیرضا؛ علی احمدی، حسین (1380). متدولوژی تدوین نظامات مدیریتی و تئوری‌پردازی در مدیریت اسلامی. اولین همایش مدیریت اسلامی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
 18. قبادی، اسماعیل (1378). اصول و مبانی مدریت اسلامی. قم: انتشارات فقه.
 19. محمودی، جعفر (1379). چیستی مدیریت اسلامی در بوته نقد. دانش مدیریت. س 13. ش 3: 51 تا 23.
 20. مشرف جوادی، محمد حسین (1378). اصول و متون مدیریت در اسلام. همدان: انتشارات نورعلم.
 21. مقیمی، سید محمد (1394). اصول و مبانی مدیریت اسلامی. تهران: انتشارات راه‌دان.
 22. مهدوی راد، محمد علی؛ صادقی، حسن (1393). تحلیل تعامل علم و عمل در مدیریت اسلامی از دیدگاه قران و حدیث. مدیریت اسلامی. س22. ش 1: 235 تا 261.
 23. مهدوی راد، محمد علی؛ صادقی، حسن(1393). تحلیل تعامل علم و عمل در مدیریت اسلامی از دیدگاه قران و حدیث. مدیریت اسلامی. س22. ش 1: 235 تا 261.
 24. باقری، مصباح الهدی؛ کاظمی نجف آبادی، محمد رضا (1392). تبیین الگوی رهبری قوم بنی اسرائیل به دست حضرت موسی (ع): پژوهشی قرانی. اندیشه مدیریت راهبردی. س 7. ش 14: 157 تا 188.
 25. نجاری، رضا (1384). مبانی مدیریت اسلامی. چ چهارم. تهران: دانشگاه پیام نور.
 26. وفائی، محمد رضا (1381). عظمت مدیریت اسلامی. دومین همایش مدیریت اسلامی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
 27. فقیهی، ابوالحسن؛ اعرابی، سید محمد؛ الوانی، سید مهدی، 1383-1382، بومی سازی تئوریهای مدیریت در ایران. نشریه اطلاع رسانی و کتابداری، کتاب ماه و علوم و فنون، اسفند82 ، ش 71 و 72.
 28. Abozed .M, Melanie, Y. & Saci, K. (2008). Motivation to Transfer Training In the Libyan Oil Industry: Role of Work Environmental Factors and Organizational Culture. –707.
 29. Bishop, K., D’este, P. And Neely, A. (2011). "Gaining From Interactions With Universities: Multiple Methods For Murturing Absorptive Capacity". Research Policy 40, 30-40.
 30. Chang, E. (2005). "Employees’ overall perception of HRM effectiveness, Human Relations", 58(4), pp. 523-544.
 31. Elkjaer, B., & Wahlgren, B. (2006). "Organizational learning and workplace learning–similarities and differences". Learning, working and living. Mapping the terrain of working life learning, 15-32.
 32. Gerhart, B. (2005). "Human resources and business performance: Findings, unanswered questions, and an alternative approach", Management Revue, ,MS Quarterly.Vol 16(2), pp. 174-185.
 33. Gherardi, S. (2006). "Organizational knowledge: The texture of workplace learning". Malden, MA: Blackwell
 34. Gherardi, S., & Nicolini, D. (2001). "The sociological foundations of organizational learning". In M. Dierkes, A. B. Antal, J. Child, & I. Nonaka (Eds.), Organizational learning and knowledge (pp. 35–60). London, England: Oxford University.
 35. Kodama, T. (2008). "The Role Of Intermediation And Absorptive Capacity In Facilitating University-Industry Linkages",. An Empirical Study Of Tama In Japan. Research Policy 37, 1224-1240.
 36. Lee, Y.C, Lee, S.K. (2007). "Capabilities, Processes, and Performance of Knowledge Management: A Structural Approach", Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Vol. 17 (1), PP. 21–41.
 37. Macky, K. and Boxall, P. (2007). The relationship between ‘high-performance work practices’ and employee attitudes: an investigation of additive and interaction effects, The international Journal of Human Resource Management, 18(4), pp. 537-567.
 38. March, J.G., and Simon, H.A. (1958). Organizations. New York: John Wiley and Sons.
 39. Marques , J . P .C ., Caraca , J . M .G .andDiz , H . (2006) . How can university-industry- government interactions change the innovation scenario in potugal? – the case of the University of Coimbra . Technovation26 , 534-542.
 40. Meyer, J. and Smith, C.A. (2000). HRM practices and organizational commitment: test of a mediation model,. Canadian Journal of Administrative Sciences, 17 (4), pp.319-331.
 41. Mohayidin, Mohd Ghazali, et al, ,(2007). the Application of knowledge management in enhancing the performance universities,. electronic journal of knowledge management,5.3, p.p 301,312.
 42. Mu, J., Tang, F. And Maclachlan, D. L. (2010). Absorptive And Disseminative Capacity: Knowledge Transfer In Intra-Organization Networks. Expert Systems With Applications 37, 31-38.
 43. Noe, R. A. (2010). "Employee training and development". New York: McGraw-Hill.
 44. Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). "The Knowledge Creating Co." New York, Oxford University Press, pp. 112-136.
 45. Pertusa-Ortega, E. M., Zaragoza-Saez, P. And Claver-Cortes, E. (2010). Can Formalization, Complexity, And Centralization Influence Knowledge Performance? Journal Of Business Research 63, 310-320.
 46. Purcell, J., Kinnie, N., Swart, J., Rayton, B. and Hutchinson, S. (2009). "People Management and Performance",. London: Routledge.
 47. Raelin, J. A. (2000). "Work-based learning: The new frontier of management development". Addison-Wesley Reading, MA.
 48. Riege, A. (2005). Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must consider, Journal of Knowledge Management, 1.9, 3, 18-35.
 49. Shad, I. (2008). "Influence of Organizational Work Environment on Transfer of Training in Banking Sector". Ph.D. Thesis, Faculty of Advanced Integrated Studies and Research, National University of Modern Languages, Islamabad.
 50. Sveiby, K.-E. (1997). "The New Organisational Wealth", Berrelt-Koehler Publishers, San Francisco, CA.
 51. Tian, J. (2009). "Knowledge management and knowledge creation in academia: A study based on surveys in a Japanese research university", Journal of Knowledge Management, VOL. 13, NO. 2, pp. 76-92.
 52. Whitener, E. M. (2001). Do "high commitment" human resource practices affect employee commitment? A cross-level analysis using hierarchical linear modeling, Journal of Management, 27 (5), pp. 515-535.
 53. Yadegarzadeh, G; Bahrami, A. and Parand, K. (2007). ”The presence of Iranian universities in information community“, Tadbir, Vol (181), 44-48. (in Persian).
 54. Yun, Seokwha, & Allyn, Mark R. (2006) Causes of Knowledge Sharing Behaviors: Motivational/Functional Approach 2005; Retrieved September 05, 2006, from http://frontpage.montclair