بازنمایی شاخصهای رفتاری توکل و بررسی میزان تناسب آن با سبک تصمیم‎گیری مدیران

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

2 استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این پژوهش، مشخص کردن شاخصهای رفتاری توکل و تعیین میزان تناسب آن با سبک غالب تصمیم‎گیری مدیران است؛ بدین منظور شاخصهای رفتاری توکل از طریق مصاحبه با ده تن از صاحبنظران مدیریت اسلامی به روش گلوله برفی استخراج، و به‎منظور کسب اطمینان از یافته‎های مصاحبه و ماهیت نگرشی ـ رفتاری شاخصها، روش دلفی نیز به کار گرفته، و نهایتاً سیزده شاخص رفتاری توکل شناسایی شد. در ادامه، سطح توکل مدیران و سبک تصمیم‎گیری 115 تن از مدیران سازمانهای فرهنگی مستقر در شهرستان مشهد با استفاده از ابزار پرسشنامه از طریق روش نمونه‎گیری در دسترس مورد سنجش واقع شد. یافته‎های پژوهش کمی ‎بیان می­کند که سطح توکل مدیران سازمانهای فرهنگی مورد مطالعه متوسط به بالا است؛ هم­چنین بین میزان توکل مدیران و سبک عقلایی (به عنوان سبک غالب تصمیم‎گیری آنها) ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of the Behavioral Indicators of Trust in God and Assessment of Their Relevance to Managers’ Decision making

نویسندگان [English]

  • Elaheh Shiehzadeh 1
  • Saeed Mortazavi 2
  • Mohammad Ali Ansari 3
1 PhD candidate at business administration, Allameh Tabatabei University
2 Full professor at Firdausi University of Mashhad
3 Member of the Center for Islamic Studies, Firdausi University of Mashhad
چکیده [English]

This research is aimed at identifying the behavioral indicators of trust in God and their relevance to the most dominant method of decision making of managers. The indicators of trust in God were identifies by interviewing ten scholars of the Islamic management through snowball style. Delphi method was also applied in order to confirm the findings of the interviews and the attitudinal and behavioral nature. 13 behavioral indicators were identified for trust in God. Then, the amount of trust in God by cultural organizations managers of Mashhad were measured by interviews and questionnaires. The results indicated that the quantitative level of trust in God was high. Trust in God and the ritual decision making, the most dominant methods, are directly and significantly related.

کلیدواژه‌ها [English]

  • decision making and trust in God
  • methods of decision making
  • Cultural Organizations
  • behavioral indicators of trust in God

احمدی، مصطفی (1386). تصمیم‎گیری؛  رویکردها و تکنیک‎ها. دوماهنامه توسعه­انسانی­پلیس. س 4. ش 11: 9 تا 29.

      ایمان، محمدتقی (1388). مبانی پارادایمی روشهای کمی و کیفی تحقیق در علوم انسانی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

ایمان، محمدتقی؛ نوشادی، محمودرضا (1390). تحلیل محتوای کیفی. پژوهش. دوره 3. ش 2: 15 تا 44.

بازرگان هرندی، عباس (1387). روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت. دانش مدیریت. س 21. ش 1: 19 تا 36.

جاسبی، عبدالله (1374). تصمیم‎گیری در مدیریت ا‎سلامی ‎الگوی تصمیم‎گیری الهی ـ عقلایی. مجله اقتصاد و مدیریت. ش 24 و 25: 5 تا 23.       

حسینی، سید عبدالرضا؛ احمدعلی، خایف الهی (1378). طراحی و تبیین الگوی مناسب تصمیم‎گیری مدیران عالی. مدرس علوم انسانی. ش 10: 157 تا 168.    

حمیدی، فریده؛ قاسمی‎مدانی، شجاع (1390). بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و سبک تصمیمگیری مدیران مدارس­راهنمایی. اولین همایش ملی علوم­شناختی در تعلیم و تربیت. دانشگاه فردوسی مشهد.          

حیدری، الهام؛ مرزوقی، رحمت الله (1391). بررسی و مقایسه سبک‎های عمومی تصمیم‎گیری در مدیران دانشگاه مطالعه موردی: دانشگاه شیراز. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. س 3. ش 3: 67 تا 84.             

خمینی، روح الله (1368). چهل حدیث. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء. ذوالفقار، هانیه (1387). بررسی تأثیر نقش مؤلفههای ارزشی توکل بر کاهش استرس در کارمندان شرکت گاز استان قم. پایان‎نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. پردیس قم.

رضاپور، یوسف (1376). الگوی تصمیم‎گیری در مدیریت علمی ‎و مدیریت ا‎سلامی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز. دوره 40. ش 3: 85 تا 106.

زارعی متین، حسن؛ کاویانی، محمد کاظم (1382). شاخص‎های رفتاری توکل و تأثیر آن بر عوامل بازدارنده رفتاری تصمیم‎گیری مدیران. فرهنگ مدیریت. س 1. ش 4: 17 تا 29.          

سروش، علیرضا (1389). طبقه‎بندی سامانه‎های پشتیبان تصمیم و کاربردهای آن در سازمان. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس. ش 29: 11 تا 33.        

سلطان­القرایی، خلیل (1381). نیایش و توکل، عوامل آرامش روح انسان. علامه. دوره 1. ش 3: 63 تا 71.

سیدجوادین، سیدرضا (1387). نظریههای عمومی سازمان و مدیریت. تهران: نگاه دانش.

سید خاموشی، سید مهدی؛ نظری، ابوالفضل (1387). ارزیابی تصمیمات استراتژیک فرهنگی براساس ارزشهای اسلامی، مورد مطالعه: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی. اندیشه مدیریت راهبردی. ش 4: 155 تا 190.

ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق (1383). توک‍ل‌ ب‍ه‌ خ‍دا: راه‍ی‌ به سوی‌ ح‍رمت ­خ‍ود و س‍لامت روان‌. ق‍م‌: مؤس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی ­ام‍ام ­خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌).

طالقانی، محمد؛ عسگری، محمد هادی (1390). بررسی تأثیر اعتقادات فرهنگی مدیران در به کارگیری سبک‎های تصمیم‎گیری در مدیریت (مورد کاوی ادارات دولتی شهر رشت). مهندسی فرهنگی. س 5. ش 1: 84 تا 91.

عبدالهی، عبدالحسین (1384). روانشناسی تصمیم‎گیری: تأثیر پیگیری­اطلاعات بی­فایده و غیر ابزاری بر انتخاب و تصمیم‎گیری. تازههای علوم شناختی. ش 1: 39 تا 48.       

غباری بناب، باقر (1377). طرح تهیه مقیاس اندازه­گیری توکل به خدا. دانشگاه اسلامی. ش 4: 16 تا 20.        

غزالی، محمد (1390). کیمیای سعادت. تهران: میلاد.          

فرمد، محمد (1391). شناسایی جایگاه توکل در تحمل ابهام کارافرینان مسلمان. پایان‎نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

فقیهی، ابوالحسن؛ علیزاده، محسن (1384). روایی در تحقیق­کیفی. فرهنگ مدیریت. س 3. ش 2: 5 تا 20.     

کاویانی، محمدکاظم (1378). شناسایی شاخصهای رفتاری توکل و تأثیر آن بر عوامل بازدارنده رفتاری تصمیمگیری مدیران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

کریمیان، حسین  (1388). روش برخورد با مشکلات از نظر نهج‏البلاغه. پیام زن. س 18. ش 8

مجلسی، محمدباقر (بی تا). بحارالانوار: الجامعه لدرر اخبار الائمة الطهار. بیروت: داراحیاء ‌التراث العربی.

محمدی ری شهری، محمد (1377). میزان الحکمه. قم: دارالحدیث.       

نیکنام، فاطمه (1390). ساخت ابزار و سنجش میزان توکل در مدیران ستادی آموزش و پرورش شهر مشهد و تأثیر عوامل خصیصه‌ای بر آن. پایان‎نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.

هادیزاده مقدم، اکرم؛ طهرانی، مریم (1387). بررسی رابطه بین سبک‎های عمومی تصمیم‎گیری مدیران در سازمان‎های دولتی. مدیریت دولتی. س 1. ش 1: 123 تا 140.