سخن سردبیر

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

با توجه بهآموزههای دینی، درسگرفتن از سنتهای نیکو و به کاربستن آنها در تمام شئون اجتماعی، ضروری و بایسته است. یکی از الگوهای جاودانه و سراسر عبرت‌آموز، صحنه عاشوراست که امام حسین(ع) و یاران وفادارش، صحنه گردان آن بودند و سنتهایی را پایهگذاری کردند که به جرأت میتوان ادعا کرد، سازههای فرهنگ سازمانی آخرتگرا را میتوان بر مبنای آنها بنا کرد. نهضت عاشورا و حادثه کربلا را از یک دید میتوان در قالب سه مرحله مورد بررسی قرار داد و بر اساس آن ، الگویی از فرهنگ سازمانی طراحی و تبیین کرد که دارای عناصر پیش از واقعه کربلا، واقعه کربلا و پس از واقعه کربلا است. نگارنده، این عناصر را با عناوین عناصر پیشرویدادی یا مقدم فرهنگ سازمانی عاشورایی، عناصر رویدادی فرهنگ سازمانی عاشورایی و عناصر پسرویدادی یا موخّر فرهنگ سازمانی عاشورایی، نامگذاری کرده است.

کلیدواژه‌ها


  1. مقیمی،1394
  2. مقیمی، سید محمد