تحلیلی اکتشافی از بیانات مقام معظم رهبری مدظله در راستای ارائه الگوی رونق تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ایران، ساری

2 دکتری مدیریت، گرایش سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، تعیین سیاستهای کلی نظام است. نامگذاریها و تعیین شعارهای سال را می‌توان یکی از جلوه‌های تعیین سیاستهای کلی نظام اسلامی از سوی مقام معظم رهبری دانست. در همین راستا، سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری، سال «رونق تولید» نام گرفته است. در این مقاله با روش داده‌بنیاد بیانات مقام معظم رهبری طی سه دهه گذشته در زمینه "رونق تولید" در سه مرحله شناسه‌گذاری باز، محوری و انتخابی در قالب 28245 شناسه باز، 199 مفهوم و 32 مقوله اصلی و با محوریت «حماسه تولید» به‌صورت الگویی مفهومی ارائه شد. یافته­های پژوهش نشان می‌دهد افزایش اشتغال، رشد اقتصادی پایدار، افزایش تاب‌آوری اقتصادی، افزایش عزت و نشاط ملی، توسعه صادرات و افزایش عدالت اجتماعی از پیامدهای تحقق رونق تولید است. نوآوری پژوهش کمک به سیاستگذاران اجرایی است تا با توجه به منویات مقام معظم رهبری به‌صورت نظام‌مند به تصمیم‌گیری در عرصه رونق تولید اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Exploratory Analysis of the Supreme Leader's Speeches for Designing a Model of Production Flourishing

نویسندگان [English]

  • Rahman Ghaffari 1
  • Mohamadmehdi Ahmadiyandivkoti 2
  • masud Ahmadi 1
1 Corresponding author: assistant professor at the Department of Management, Islamic Azad University of Sari, Iran
2 PhD in management, science and technology policymaking, University of Mazandaran
چکیده [English]

One of the responsibilities of the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran is to decide on the general policies of the state. In view of that, the Supreme Leader named the year of 2019 as the year of production flourishing. Naming and appointing special slogans for each year by the leader designate general policymaking for the Islamic state. In this regard, the year 2019 has been named as the year of production flourishing by the Supreme Leader. In this research, the speeches of the Supreme Leader over the last three decades relating to production were collected through a statement-based approach. Three stages of open, pivotal and selective identification, in the form of 28245 open identities, 199 concepts and 32 key themes, were identified in the conceptual model of epical production. The findings signified that the outcomes of developing production flourishing include developing employment, sustaining economic growth, increasing economic resilience, increasing national dignity, expanding exports and enhancing social justice. Research innovation supports executive policymakers in following the decisions of the Supreme Leader to make systematic decisions on a production flourishing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • production epic
  • production flourishing
  • resilience of economy
استراوس، انسلم؛ کوربین، جولیت (1394)، مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای، چاپ چهاردهم، ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
ابوطالبی، مهدی (1393)، نقش علمای شیعه در حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی در دوره قاجار، تاریخ اسلام در آینه پژوهش، س دهم، ش دوم، پیاپی 35: 5 ـ 26.
استادی، حسین (1395)، عوامل موثر بر رسد اقتصادی ایران و اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، س ششم، ش 24:  133 ـ 144.
اسماعیلی خوشمردان، علی؛ باغجری، ابوطالب؛ اکبری افروزی، رقیه (1395)، نقش مؤلفه‌های مهم اقتصادی (سرمایه گذاری، تولید و مصرف) در دستیابی به اقتصاد مقاومتی، پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگوی پایه پیشرفت.
اشیری، سعید (1398)، نظامهای حامی رونق تولید در نظریه اقتصاد مقاومتی، قابل بازیابی در:
بازرگان هرندی، عباس (1395)، مقدمه‌ای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران: نشر دیدار.
خاکی، غلامرضا (1392)، روش تحقیق گرانددی در مدیریت (با رویکرد پایان‌نامه‌نویسی)، تهران: نشر فوژان.
دژپسند، فرهاد؛ حسینی، الهام السادات؛ گلزاریان پور، سیاوش (1391)، بررسی تاثیر رشد صادرات غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی ایران، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، س سوم، ش 10: 109 ـ 133.
رجب پور، حسین (1396)، الگوی راهبردی حمایت از تولید 5، الزامات حمایت مؤثر، تهران: دفتر مطالعات اقتصادی (گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
رجب پور، حسین (1397). الگوی راهبردی حمایت از تولید 13، موازین انتخاب راهبرد مطلوب، تهران: دفتر مطالعات اقتصادی (گروه توسعه و برنامه ریزی)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
رشوند، محمدنبی (1395)، بررسی راهکارهای تقویت تولید کالاهای داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی، پژوهش‌نامه کشاورزی و منابع طبیعی، ش 19: 76 ـ 88
روشندل اربطانی، طاهر؛ مقیمی، سید محمد؛ بشیر، حسن و ظریفیان یگانه، محمد حسین (1390)، طراحی مدل سیاستگذاری رسانه‌ای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی مبتنی بر رویکرد همگرایی محتوایی، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، س 24، ش 2 (پیاپی 90): 30 ـ 9.
شفیعا، محمدعلی؛ موسوی لقمان، سیده اشرف (1394)، طراحی مدل مفهومی تعامل دولت و تولید کنندگان داخلی برای تقویت تولید ملی با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی، نشریه علمی ـ پژوهشی مدیریت فردا، س 13، ش 44.
عبداللهی عابد، صمد؛ قبادی، مهری (1393)، راهکارهای قرآن برای رونق اقتصادی، فصلنامه سراج منیر، س 5، ش 16: 109 ـ 130.
فتحی مولایی، شهریار؛ اشرف پور، عظیمه؛ وثوقیان، مریم (1391)، بررسی تاثیر بهبود کیفیت در ارتقای تولید ملی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و تولید ملی، قم: 663 ـ 675.
فیض‌پور، محمدعلی؛ رادمنش، سعیده؛ شاه محمدی مهرجویی، ابوالفضل (1395)، ظرفیتهای خالی در صنایع تولیدی ایران و نقش آن در افزایش تولید ملی، فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره 23، ش 86: 175 ـ 205.
قاضی میرسعید، سیدعلیرضا؛ تاج‌آبادی، حسین (1395)، مفهوم توسعه و پیشرفت در اندیشه‌های مقام معظم رهبری (مدظله)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی، س 24، ش 3: 147 ـ 169.
محبوبی، قربانعلی؛ محمدی، مصطفی (1391)، نقش فرهنگ بسیجی در تولیدملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، فصلنامه مهندسی فرهنگی، س هفتم، ش 69 و 70.
مرکز مالمیری، احمد؛ سیاح، سید امیر (1396)، الگوی راهبردی حمایت از تولید 3، رویکردها و روشهای حمایت از تولید در 6 قانون برنامه توسعه،تهران: دفتر مطالعات اقتصادی (گروه مطالعات محیط کسب و کار)، معاونت پژوهشهای اقتصادی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
موسی‌زده، ابراهیم (1392)، ماهیت و جایگاه حقوق پیام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، فصلنامه حقوق، دوره 43، ش 4: 201 ـ 213.
میلانی، جمیل (1394)، اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی، فرصتها و چالشهای تحقق آن، مجله اقتصادی، ش 7 و 8: 5 ـ 22.
نادعلی، فاطمه (1396)، بررسی راهکارهای قرآن برای رونق و پیشرفت تولید و اشتغال، فصلنامه قرآنی کوثر،  س 17، ش 59: 83 ـ 96.