کلیدواژه‌ها = مدیریت
تحلیل الگوی برنامه ریزی امام حسین علیه السلام از منظر قرآن

دوره 31، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 111-139

سید علی اصغر علوی؛ علی رضائیان؛ علی آقا صفری


طراحی مدل مدیریت اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 31، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 159-188

محمدعلی علیزاده؛ مجتبی رمضانی؛ سید عبداله حجتی؛ کریم اسکندری؛ نادر بهلولی


طراحی الگوی مدیر انقلابی

دوره 31، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 239-283

اسکندر شیرازی


هدایت و رهبری از دیدگاه قرآن و راهبردهای آن

دوره 26، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 61-105

محمدباقر بابایی