طراحی مدل مدیریت اسلامی- ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزشی

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب ایران

3 رییس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

4 دانشگاه پیام نور واحد تهران

5 استادیار گروه مدیریت، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

وجود الگویی جهت پاسخ گویی به نیازهای مادی و معنوی در جامعه، براساس تعالیم غنی و نجات بخش اسلام یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل مدیریت اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد. این پژوهش دارای رویکرد کیفی، از بعد هدف کاربردی، ماهیت آن اکتشافی و استراتژی یا روش تحقیق، تحلیل مضمون می باشد. روش گردآوری داده ها مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های باز و گلوله برفی از خبرگان می باشد که براساس اشباع نظری داده ها از 45 نفر از خبرگان مصاحبه بعمل آمد. ابزار پژوهش مصاحبه و نمونه آماری 45نفر می باشد. برای تحلیل داده ها از مقایسه مستمر طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. با تجزیه و تحلیل داده ها، الگوی مدیریت اسلامی ایرانی پیشرفت در پنج مقوله یا بعد، شامل بعد فرهنگی اسلامی ایرانی پیشرفت، بعد اقتصادی اسلامی ایرانی پیشرفت، بعد علمی اسلامی ایرانی پیشرفت، بعد حکومتی اسلامی پیشرفت و بعد تبلیغی اسلامی ایرانی پیشرفت بدست آمد و در نهایت مدل پژوهش توسط خبرگان تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Islamic-Iranian Progress Management

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Alizadeh 1
  • Mojtaba Ramazani 2
  • Seiied abdollah hojjati 3
  • Karin Eskandari 4
  • Nader Bahlouli 5
1 department
2 Assistant professor, Department of management, Bonab branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
3 Chairman and Academic Member of Islamic Azad University of Bonab Branch
4 Payam Nour university tehran branch
5 Assistant professor, Department of management, Bonab branch Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

The existence of a model to respond to material and spirvitual needs in the society based on the rich and saving teachinys of islam is an inevitable necessity.The purpose of this study is to designe of Islamic Iranian management of progress.It has a qualitutive approach, it’s purpose is applied, nature is explorapory, and it’s research strategy is thematic analysis.The method of data collection is the study of upstream documents and in- depth and open snowball interviews of 45 experts until the data was completed. For data analysis, it was used the continuous comparison method in three stages; open, axial and selecting coding. By analyzing the data, the Iraniann Islamic management model of progress in five categories or dimensions, including the Iranian Islamic cultural dimension of progress, the Iranian Islamic economic dimension of progress, the Iranian Islamic scientific dimension of progress, the Iranian Islamic governemental dimension of progress and the Iranian Islamic promotional dimension of progress was made and it was approved by the experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Islamic management
  • Islamic Iranian progress management
  • Thematic Analysis