تحلیل الگوی برنامه ریزی امام حسین علیه السلام از منظر قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تخصصی قرآن امام علی بن ابیطالب قم، جامعه المصطفی العالمیه

2 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

برنامه ریزی یکی از وظائف مهم مدیران در سازمان است. این مفهوم در سیره مدیریتی امام حسین (ع) جایگاه ویژه ای دارا است که ریشه های آن را در آموزه های قرآن باید جست. این تحقیق در صدد است با استفاده از روش اجتهادی (تحلیلی استنباطی) تحلیلی قرآنی از برنامه ریزی امام حسین ارائه نماید. این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات از روش اسنادی کتابخانه‌ای بهره برده است. در این پژوهش ابتدا برنامه ریزی به عنوان یکی از وظایف مدیریت، بررسی و تبیین شده سپس سیره مدیریتی امام حسین (ع) در برنامه ریزی بیان و در ادامه مستندات و مبانی قرآنی آن حضرت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ره‌آوردهای پژوهش نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی در مدیریت امام حسین (ع) دارای دو جنبه برنامه ریزی مادی و معنوی است. این برنامه ریزی دارای اصول و مبانی است که بر اساس آیات قرآن قابل تفسیر و تحلیل است که از اندیشه امام آغاز شده و تا میدان اجرا امتداد می یابد. از دیگر دستاوردهای این تحقیق نگاه نویی است که به نهضت عاشورا و قرآن ایجاد خواهد شد و این رویکرد برای مدیران بسیار الهام بخش و اثرگذار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the planning model of Imam Hussain (peace be upon her) from the perspective of the Qur'an

نویسندگان [English]

  • seyyed ali asghar alavi 1
  • Ali Rezaian 2
  • aliaqa safari 3
1 Imam Ali Bin Abitalib Qur'an Specialist Center, Qom, Al-Mustafa Al-Alamiya Community
2 Shahid Beheshti University
3 Al-Mustafa International
چکیده [English]

Planning is one of the important functions of managers in the organization. This concept has a special place in the management history of Imam Hossein, whose roots should be found in the teachings of the Quran. This research aims to present a Quranic analysis of Imam Hossein's planning using the ijtihad method (inferential analysis). This research will use the library documentation method (note taking in descriptive analytical form) with ijtihad method to collect information. In this research, planning as one of the duties of management will be examined and explained first, then the managerial life of Imam Hussain (peace be upon him) will be expressed in planning, and then the Quranic documents and foundations of that Prophet's life will be examined in the Quran.Planning in the management of Imam Hossein has two aspects of material and spiritual planning. This planning has principles and bases that can be interpreted and analyzed based on the verses of the Qur'an, which started from the thought of the Imam and extends to the field of execution. Another achievement of this research is a new perspective that will be created on the Ashura movement and the Quran, and this approach will be very inspiring and effective for managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Imam Hossein
  • management
  • planning
  • Islamic management