طراحی الگوی مدیر انقلابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پیام نور

چکیده

‌‌چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص‌های مدیر انقلابی و طراحی مدل آن در بخش دولتی می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام آن، جزء روش‌های کیفی بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌ها، مصاحبه با خبرگان بوده است. جامعه آماری خبرگان و مدیران در سه سطح کلان، متوسط و خرد در کشور می‌باشد. از طریق روش دلفی و با اشباح نظری 15 مدیر برای مصاحبه‌های عمقی انتخاب شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های کیفی و روش استراوس همزمان با جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. نتایج گذاری‌ها نشان داد که همه مضامین، مقولات و مفاهیم به صورت کامل و بر اساس مصاحبه‌های عمقی صورت گرفته با 15 مدیر به این صورت بوده که منجر به استخراج 222 مفهوم در قالب کدگذاری باز، استخراج 132 مقوله/ شاخص در قالب کدگذاری محوری، استخراج 10 مضمون اصلی در قالب کدگذاری محوری و انتخابی و 6 مضمون فراگیر در قالب کدگذاری انتخابی بوده است. نتایج موردی نیز نشان داد که رفتار سازمانی مدیران، رفتار فردی و توانایی فردی مدیران، اخلاق و رفتار خدا محورانه، امید، جدیت و قاطعیت، پاسخگویی، عملکرد، شایستگی و شایسته سالاری، ارتباط موثر با همکاران و مردم، بهره‌وری فزاینده مهم‌ترین شاخص‌های یک مدیر انقلابی هستند. نتایج کدگذاری‌های محوری نیز نشان داد که جوان‌گرایی در بدنه مدیریتی، مبارزه با فساد و سلطه مدیران، تأکید بر عمل به وعده‌ها، ارتقاء توانایی و تخصص مدیران، حفظ و تربیت مدیران شایسته نیز به عنوان عوامل بسترساز مدیریت انقلابی معرفی شدند. البته در این خصوص موانعی مانند سیاست‌زدگی، نواقص مردم سالاری، ضعف شدید علمی و مدیریتی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی، رفاه‌زدگی و اشرافی‌گری مدیران، سوء مدیریت مدیران، عدم فهم درست برخی مدیران از مسائل کشور از موانع داخلی و انتشار دهنده-های اندیشه مدیریت به سبک غربی‌ها، تهاجم فرهنگی، تحریم اقتصادی، تزریق ناامیدی به برخی مدیران، القای ناتوانی در بین مدیران کشور، تبیین‌های دروغ در مورد مدیریت انقلابی نیز موانع خارجی رشد و ترقی مدیران انقلابی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inedntifying the indicators of a revolutionary manager and designing its model in the public sector

چکیده [English]

Identifying the Indicators of the Revolutionary Manager and designing its model in the public sectorAbstract

The purpose of the present study is to identify the indicators of the revolutionary manager and design its model in the public sector. The present study was applied in terms of purpose, and in terms of how it was done. Information and data collection tool has been an interview with experts. The statistical population of experts and managers is in three levels of macro, medium and micro in the country. Through the Delphi method and with the theoretical ghosts, 15 managers were selected for deep interviews. Qualitative methods and stros methods were used to analyze the data. The results showed that all themes, categories, and concepts were fully based on deep interviews with 15 managers, resulting in the extraction of 222 concepts in open coding form, extracting 132 categories/ index in the format. The central coding, the extraction of 10 main themes in the form of central and selective coding and 6 comprehensive themes in the form of selective coding. Case results also showed that the organizational behavior of managers, individual behavior and individual ability of managers, ethics and godly behavior, hope, seriousness and determination, accountability, performance, competence and meritocracy, effective communication with colleagues and people, increasing productivity The most indicators are a revolutionary manager. The results of central coding also showed that youthfulness in the managerial body, the fight against corruption and the domination of managers, the emphasis on fulfilling promises, promoting the ability and expertise of managers, maintaining and training competent managers as the factors of revolutionary management. They became. Of course, barriers such as politicization, democracy deficiencies, severe scientific and managerial weaknesses in government agencies and institutions, welfare and aristocracy of managers, mismanagement of managers, lack of proper understanding of the country's issues of internal barriers and publishers Western -style management thought, cultural invasion, economic boycott, injecting disappointment to some managers, instilling inability among country managers, false explanations of revolutionary management are also the external barriers to the growth and development of revolutionary managers.

Keywords: management, revolutionary management, revolutionary management indicators, government agencies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: management
  • revolutionary management
  • revolutionary management indicators
  • government agencies
دوره 31، شماره 2
فصلنامه تابستان
شهریور 1402
صفحه 239-283
  • تاریخ دریافت: 03 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 29 شهریور 1402