دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، مرداد 1399 (فصلنامه تابستان) 
طراحی الگوی سرمایه فکری فرهنگ محور در دانشگاه‌ها ی ایران

صفحه 193-219

شهین غیاثی؛ یدالله مهرعلی زاده؛ محمد حسین پور؛ ماریا نصیری