دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، تابستان 1399 
7. طراحی الگوی سرمایه فکری فرهنگ محور در دانشگاه‌ها ی ایران DOR:20.1001.1.22516980.1399.28.2.7.4

صفحه 193-219

شهین غیاثی؛ یدالله مهرعلی زاده؛ محمد حسین پور؛ ماریا نصیری