دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، بهار 1399 
5. طراحی الگوی خودرهبری از دیدگاه قرآن کریم DOR:20.1001.1.22516980.1399.28.1.5.0

امیرمسعود عطائی؛ سیدمحسن علامه؛ علی صفری؛ محمدصالح طیب نیا


7. شناسایی مؤلفه‌های سازمان اخلاقی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه DOR:20.1001.1.22516980.1399.28.1.7.2

صفحه 149-174

گل ارا پورمجرب؛ حسن زارعی متین؛ علی اصغر پورعزت؛ حمیدرضا یزدانی