دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، تابستان 1391 (50) 
5. بررسی تحمل و مدارا در رهبری سازمان با تکیه بر دیدگاه نهج البلاغه

صفحه 113-130

علی نصر اصفهانی؛ طالب حاجیان؛ مهدی کریمی؛ سید مرتضی رضوانی