بررسی نقش و تأثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسندگان

1 ارومیه

2 آذربایجان

چکیده

پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بخش اداری دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کارکنان شاغل در بخش اداری دانشگاه دانشگاه است که از میان آنها 205 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون اندازه گیری شده در الگوی مفهومی از روش الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های تحلیل همبستگی میان متغیرهای پژوهش نشان می­دهد میان این متغیرها، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد، هم­چنین در این تحقیق، نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطۀ بین اخلاق اسلامی کار و رضایت شغلی و در رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Role and Effect of Islamic Work Ethics and Organizational Culture on the Job Satisfaction and Organizational Commitment of Shahid Chamran University Staff

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasani 1
  • Zahra Heydari Zade 1
  • Abolfazl Ghasem Zade 2
1 Associate Professor in Economics, Oroomieh University
2 Assistant Professor, Shahid Madani University
چکیده [English]

The current study has  been done to consider  the role of Islamic Work Ethics (IWE) and organizational culture on the job satisfaction and organizational commitment  of the staff in Shahid Chamran university. The community  is comprised of all of  the employees in the university among whom 205 employees were selected by using Cochran formula. The research method is a descriptive– correlation type and standard questionnaires  have been used for gathering data.
In order to evaluate the relations between measured and latent variables in the conceptual model, the structural equation model was utilized. The results show that there is a positive and significant correlation between variables. Moreover, the mediator role of organizational commitment in relation with IWE and job satisfaction and also with organizational culture and job satisfaction were approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Work Ethics
  • organizational culture
  • Job Satisfaction
  • organizational commitment