بررسی تحمل و مدارا در رهبری سازمان با تکیه بر دیدگاه نهج البلاغه

نویسندگان

اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مفهوم تحمل و مدارا و نقش آن در رهبری سازمان و نیز تعیین شاخصهای تحمل و مدارا از دیدگاه اندیشمندان غربی و آموزه­های اسلامی بویژه کتاب گرانقدر نهج­البلاغه به صورت تحلیل محتوا انجام شده است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است. در این پژوهش متون گوناگون در مورد تحمل و مدارا از دیدگاه اندیشمندان غربی و اسلامی و کتاب نهج البلاغه مورد بررسی قرار گرفت . سپس بر اساس  یافته های مرحله اول، شاخصهای تحمل و مدارا و فراوانی هر مقوله در کتاب نهج البلاغه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که تحمل و مدارا در رهبری سازمان نقشی مهم دارد. شاخصهای تحمل و مدارا در این پژوهش عبارت است از: پذیرش اشتباه دیگران، توهین نکردن به دیگران، احترام به آزادی، عدالت اجتماعی و مدنیت، تحمل عقاید مخالف، عدم استفاده از زور و اجبار در حد امکان، داشتن رفتار نیک با دیگران، عدم استفاده از خشونت و تندخویی، توجه به عدالت، نفوذ در دلها از طریق خوش رفتاری و خوش خلقی. تواضع و فروتنی در مقابل دیگران، حلم، بردباری و صبر، رفق نرمی و مدارا کردن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deliberating the Tolerance of Organizational Leadership Based on the Nahjolbalaghah View Point

نویسندگان [English]

  • Ali Nasr Isfahani
  • Talebe Hajiyan
  • Mehdi Karimi
  • Morteza Rezvani
Assistant Professor, Department of Management, Isfahan University
چکیده [English]

Tolerance is one of the most efficient instruments of leadership. This  element has a very important impact on social relations. This is one of the reasons for the success of the prophets of God.
This research has been done with the aim of deliberating the  concept of  tolerance and its role in organizational leadership, and also determining the tolerance  indicators of the Islamic teachings and specially those of the precious Nahjolbalaghah. Data gathering method is based on the library in this study.
In this research, subjects of tolerance were considered from the view points of the western thinkers and those of the Nahjolbalaghah , as well.
Then, based on the findings of the first phase, the indicators of tolerance and the frequency of each item were deliberated in the Nahjolbalaghah. Our findings displayed that tolerance has a significant role in the leadership of the organization. In this study the indicators of tolerance are: admitting others’ faults, not to insult others,  respecting freedom, urbanity and social justice, tolerating opposite ideas, non-executing force as far as possible, good behaving with others, not to treat coarcely , caring for justice, penetrating to the hearts via good temper and behavior, showing humility to others, and being  patient and moderate. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Ethics
  • Tolerance in Nahjolbalaghah
  • Management and Nahjolbalaghah
  • Moslems’ Individual and Social Behaviors