مطالعه عدالت اجتماعی در برنامه های توسعه از نگاهی نو

نویسنده

امام حسین(ع)

چکیده

موضوع مقاله بررسی وضعیّت عدالت اجتماعی در برنامه­های توسعه جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری آن برنامه های دوّم و سوّم و چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. در این تحقیق عدالت اجتماعی، توجّه نسبتاً برابر به تمام حوزه های زندگی اجتماعی و ارزشهای محوری آنها همراه با برابری در انواع آزادیها و فرصتها و نابرابری مشروط در تولید و توزیع ارزشهای محوری است.نتایج تحلیل محتوای کمی و کیفی سه برنامه توسعه (دوّم، سوّم، چهارم) نشان می­دهد در توجّه به حوزه های چهارگانه زندگی اجتماعی تعادلی وجود ندارد. به طور میانگین در طی سه برنامه حدود  60 درصد توّجه به حوزه زندگی اقتصادی است و نسبت به حوزه زندگی سیاسی تقریباً توجّهی نشده است (حدود دو درصد). به حوزه زندگی جامعوی نیز کم توجّه شده است (حدود 15 درصد). توجّه به حوزه زندگی فرهنگی حدود 24 درصد است در حالی که بر اساس چارچوب مفهومی ـ تحلیلی این اعداد باید حدود 25 درصد باشد. تاثیرات بی توجّهی به حوزه زندگی سیاسی و کم توجّهی به حوزه زندگی جامعوی در برنامه ها در وضعیّت جاری جامعه نمایان است. اختلافات شدید سیاسی، کاهش قابل توجّه سرمایه های اجتماعی و افزایش انواع انحرافات اجتماعی از نشانه های آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Social Justice in the Programs of Development: A New Perspective

نویسنده [English]

  • Mohammad Hussein Rezaee
Member of the Scientific Board, Social Department, Imam Hussein (a) University
چکیده [English]

The subject of this article is to survey the status of social justice in the programs of development  of the Islamic Republic of Iran. Its population  includes  the second, third, and fourth programs of development  programs of development of the Islamic Republic of Iran. In this article social justice is defined as relatively equal attention to all aspects  of  social  life and their pivotal values associated with equality in all kinds of freedoms , opportunities, and conditional inequality in producing and distributing pivotal values.
The results of quantitative and qualitative content analysis of three programs (the  second, third, and fourth) indicate that there is not any balance in paying  attention to fourfold  areas of social life. There  is about 60 percent of attention  to the economical  area of life, while there is almost no attention to the political aspect of life (about 2 percent). There  is also little attention  to the societal area of life  (about 15 percent). The attention to the cultural area of life is about 24 percent, while, it should be about 25 percent, according to the concept-analysis framework of these figures. The effects of carelessness to the political aspect of life and little attention  to the societal area of life in these programs  are evident in the current situation of the society. Intense political disputes,  considerable decrease of social capitals, and increasing different kinds of social deviations are among the evidences of such a carelessness. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Justice
  • Economical Justice
  • Political Justice
  • Societal Justice
  • Cultural Justice