کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تبیین ابعاد و مؤلفه‌های نقش‌ سازمان بسیج ادارات در راستای تحقق دولت اسلامی

دوره 31، شماره 3، آذر 1402، صفحه 71-112

محمد رضا نیک نام؛ امین نیک پور؛ یاسر سالاری؛ آمنه فیروزآبادی


ویژگیهای زمینه ای نهادهای انقلاب اسلامی: مورد مطالعاتی یکی از سازمانهای نیروهای مسلح

دوره 30، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 125-162

محمد صیفوری؛ علی طاهری؛ ابوالفضل محمدی


طراحی الگوی مفهومی سواد انقلاب اسلامی برای مدیران دولتی در منظومه فکری حضرت امام خمینی(ره)

دوره 28، شماره 3، آبان 1399، صفحه 5-28

محمدرضا فاضلی؛ محسن عامری؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


سخن سردبیر(پاییز97)

دوره 26، شماره 3، آذر 1397، صفحه 5-14

سید محمد مقیمی


شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی جهادی با تکیه بر تجربه مدیران جهاد سازندگی

دوره 26، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 147-181

میثم ظهوریان ابوترابی؛ سعید مرتضوی؛ محمد لگزیان؛ محمد مهدی فراحی


مفهوم‌پردازی ظرفیت خط‎‌مشی عمومی انقلاب اسلامی ایران در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله)

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 15-33

سید کاظم حسینی؛ حسن دانایی فرد؛ سید مجتبی امامی


شناسایی مؤلفه های سازمانهای فضیلت و جهادی (مورد پژوهش: کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی)

دوره 23، شماره 4، دی 1394، صفحه 45-72

حسن دانایی فرد؛ مصباح الهدی باقری کنی؛ سعید حجازی فر