مفهوم‌پردازی ظرفیت خط‎‌مشی عمومی انقلاب اسلامی ایران در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد. مدیریت دولتی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

2 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

وجود بازیگران مختلف، متعدد بودن برنامه‌های موجود در هرکدام از حوزه‌های خط‌مشی، طولانی بودن فرایند خط‌مشی‌گذاری و وجود مباحث فنی عواملی است که خط‌مشی‌گذاری را به فرایندی پیچیده تبدیل کرده است. حکومتها برای غلبه بر پیچیدگی‌های فرایند خط‌مشی‌گذاری، نیازمند برخورداری از یک‌سری توانایی‌ها هستند؛ «ظرفیت خط‌مشی» به‌عنوان یکی از موضوعات جدید در علوم خط‌مشی اشاره به این تواناییهای حکومت دارد. از آنجا که نظریه‌پردازان علوم خط‌مشی معتقدند مؤلفه‌ها و ابعاد تشکیل‌دهنده موضوع ظرفیت خط‌مشی وابسته به عوامل زمینه‌ای است؛ لذا کاربست این موضوع در کشور نیازمند باز پردازی مفهومی با در نظر گرفتن اقتضائات و لوازم اداره آن است. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیل داده بنیاد، بیانات مقام معظم رهبری خطاب به لایه خط‌مشی‌گذاران کشور مورد بررسی قرار گرفت و مؤلفه‌های بومی موضوع ظرفیت خط‌مشی برای کشور استخراج شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualization of General Diplomacy Capacity of the Islamic Revolution of Iran from the Viewpoint of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Sayyed Kazem Huseini 1
  • Hasan Danaeefar 2
  • Sayyed Mojtaba Imami 3
1 Master of public administration, researcher at Imam Sadegh University
2 Full professor at public administration, Tarbiat Modarres University
3 Assistant professor at public administration, Imam Sadegh University
چکیده [English]

The presence of different players, variety of the programs in the fields of policy, the great length of policy making processes, and the presence of technological issues comprise the factors which cause policy making to become a complicated process. Governments are supposed to have special capabilities to overcome this complexity. As a new scientific concern, policy capacity is related to this governmental capability. As the policy makers believe that the components and aspects of policy capacity depend on situational factors, its application is due to reconceptualization of the issue with regard to its requirements. Applying grounded theory, this research is intended to review the sayings of the supreme leader addressing the country’s policy makers. The results include local components of policy capacity for the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policy capacity
  • country’s capability
  • the Islamic Revolution
  • purified life (Hayat Tayyebah)
  • rationalism
قرآن. ترجمه محمد مهدی فولادوند. تهران: دفتر مطالعات و تاریخ و معارف اسلامی، دارالقرآن الکریم
امامی، سید مجتبی (1390). فهم فرایند تقلیدپذیری در خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران؛ پژوهشی مبتنی بر روش‌شناسی نظریه‌پردازی داده بنیاد. رساله دکتری. دانشگاه تهران.
بازرگان، عباس (1387). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار.
امام خامنه‌ای، سید علی. مجموعه بیانات. سایت:                                          www.khamenei.ir
دانایی‌فرد، حسن (۱۳۹۵). فهم شکل‌گیری خط‌مشی‌های رفع تکلیفی در کشور: پردازش مفهومی، پیش‌آیندها و پس‌آیندها. فصلنامه علمی ـ پژوهشی سیاست علم و ‌فناوری. ش 8: 79 تا 96.
دانایی‌فرد، حسن؛ امامی، سید مجتبی؛ حسینی، سید کاظم (1395). درآمدی تحلیلی بر فهم موضوع ظرفیت خط‌مشی عمومی: بررسی ماهیت، موضوع و کارکرد. سیاستگذاری عمومی. ش 3: 79 تا 99.
دانایی‌فرد، حسن؛ حسینی، سید یعقوب؛ فانی، علی‌اصغر (1392). ظرفیت خط‌مشی‌گذاری عمومی کلید توسعه‌یافتگی ملی. تهران: صفار.
دانایی‌فرد، حسن؛ کردنائیج، اسد‌الله؛ لاجوردی، سمانه (1390): ارتقای ظرفیت خط‌مشی‌گذاری کشور: گونه شناسی نقش کانون‌های تفکر. مدیریت دولتی. ش 6: 55 تا 78.