طراحی الگوی مفهومی سواد انقلاب اسلامی برای مدیران دولتی در منظومه فکری حضرت امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ساوه، ایران

2 نویسنده مسئول: استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ساوه، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی دارای جایگاه والا با اهداف مشخص در تداوم انقلاب حضرت خاتم در نظام الهی است و نقش خواص و کارگزاران آن، منطبق با جریان نظام­مند این مسیر است و تداوم انقلاب جز با مانایی مدیران در پناه رشد و تعالی آنان میسر نخواهد شد. این پژوهش که از نوع بنیادی و توصیفی ـ اکتشافی و به­دنبال استخراج "الگوی مفهومی سواد انقلاب اسلامی برای مدیران" است. تحقیق، ناظر به شناسایی و معرفی مفاهیم، مقوله­ها و فرامقوله­های رویش یافته از درون داده­های حاصل از بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی در صحیفه 21 جلدی است که به­صورت تمام‌خوانی تا رسیدن به اشباع مورد مطالعه قرار گرفته است. از سه نوع شناسه­گذاری (مفهوم­سازی) باز، محوری، انتخابی، 358 گزاره، 59 شناسه و مفهوم، 20 مقوله و 6 فرامقوله به نام متغیرهای علی، محوری، مداخله­گر، راهبردی، زمینه­ساز و پیامدی به‌دست آمد. مفهوم «سواد انقلاب اسلامی» به‌عنوان مقوله محوری انتخاب شد و عوامل مورد نظر مرتبط در الگوی به­دست آمده ارائه گردید. عوامل عبارت است از: بصیرت انقلابی، ایمان انقلابی و تعالیگرایی به­عنوان عوامل محوری؛ معنویتگرایی، خودسازی، آخرتگرایی و اسلامگرایی به­عنوان عوامل زمینه­ساز؛ روحیه انقلابی، عزم راسخ، انسجام انقلابی و تعهد انقلابی به­عنوان عوامل راهبردی؛ حافظ انقلاب، قانونمندی، عملگرایی، خدمتگزاری و مدیریت جهادی به­عنوان عوامل پیامدی؛ تفکر انقلابی و ویژگی انقلابی به­عنوان عوامل مداخله­گر؛ تفکر انقلابی و آگاهی انقلابی به­عنوان عوامل علی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Conceptual Pattern of the Islamic Revolution Knowledge for Public Administrators in the Intellectual Paradigm of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Fazeli 1
  • Mohsen Ameri 2
  • Zainulabedin Amini Sabegh 3
  • Ehsan Sadeh 3
1 PhD candidate in public Administration, Islamic Azad University of Saveh, Iran
2 Corresponding author: assistant professor of management, Islamic Azad University of North Tehran, Iran
3 Assistant professor at the Department of Management, Islamic Azad University of Saveh, Iran
چکیده [English]

With specific goals for the continuation of the Holy Prophet’s revolution of the divine system, the Islamic Revolution stands at high position. The role of its elites and agents is in accordance with the systematic procedure of this movement and the continuance of the revolution will never be possible unless with the persistence of the managers on making progress and achieving excellence only in this way. This basic research follows descriptive-exploratory method for designing "conceptual pattern of the Islamic Revolution knowledge for managers". The research is aimed at identifying and introducing the concepts, categories and meta-categories derived from the data collected from the statements of the founder of the Islamic Revolution, Imam Khomeini, in a 21-volume collection called “Sahifeh Imam”, which are to be reviewed entirely until saturation. Three open, axial, selective identification (conceptualization) of the data resulted in 358 propositions, 59 codes and concepts, 20 categories and 6 meta-categories including causal, axial, interventional, strategic, contextual and consequential variables. The concept of "Islamic Revolution knowledge" was pointed as the central category, and the relevant factors were inserted in the obtained model. The components included: revolutionary insight, revolutionary faith and transcendence as the central factors; spiritualism, self-purification, faith in the last day and Islam as the underlying components; revolutionary spirit, determination, revolutionary integration and revolutionary commitment as the strategic components; guarding the revolution, legality, giving service, and Jihadi management as consequential components; revolutionary thinking and revolutionary features as intervening components; revolutionary thinking and revolutionary awareness as causal factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Islamic Revolution
  • Islamic Revolution knowledge
  • public administrators
  • grounded theory
  • Imam Khomeini
امام خمینی، سید روح­الله، صحیفه بیست­و­یک جلدی امام خمینی (ره).
امام خامنه­ای، سید علی، سایت مقام معظم رهبری.
استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت (1385)، نظریه مبنایی، ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
اسکاچپول، تدا (1382)، دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلاب ایران، ترجمه محمدتقی دلفروز، فصلنامه مطالعات راهبردی، س ششم، ش اول، ش 19.
آرنت، هانا (1963م)، انقلاب؛ پنگوئن لندن، ترجمه عزت­الله فولادوند، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، خرداد 1361.
بشیریه، حسین (1372)، انقلاب و بسیج سیاسی، تهران: دانشگاه تهران.
جمالزاده، ناصر؛ باباهادی، محمدباقر؛ فیضی، رضا (1397)، مؤلفه­های مانایی انقلاب اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی جامعه­شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 6، ش1.
حسرتی، مصطفی (1385)، مقدمه­ای بر روش کیفی نظریه­سازی داده­بنیاد، فصلنامه زبان و زبان­شناسی، س ‌2، ش 3.
دانایی­فرد، حسن (1384)، نظریه­پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: راهبردی مفهوم­سازی نظریه بنیادی، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور، دانشگاه شاهد، س 12، ش 11.
دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل (1383)، روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: صفار اشراقی.
دانایی­فرد، حسن و امامی، سیدمجتبی (1386)، راهبردهای پژوهشی کیفی: تأملی بر نظریه­پردازی داده­بنیاد، مجله اندیشه مدیریت، س اول، ش 2: 69 ـ 97.
سجادیه، نرگس (1394)، نقد و بررسی رویکرد سواد اخلاقی از دیدگاه عاملیت انسانی، مجله پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، س 5، ش 2: 109 ـ 88.
سرینی واسولو (1387)، سواد رایانه­ای و اطلاعاتی: چالشهای پیش­روی اطلاع­رسانان مدرن در آستانه قرن بیست­و­یکم، ترجمه حمیدرضا جمالی مهموئی، پیام کتابخانه، دوره نهم، 62 ـ 66.
سعیدی شاهرودی، علی و مرادی، عزیزمراد (1395)، بررسی و تحلیل نفوذپذیری انقلاب­های توحیدی، فصلنامه امنیت ملی، س ششم، ش 22: 84 ـ 61.
صلواتیان، سیاوش؛ حق وردی طالقانکی، میثم و گودرزی، غلامرضا (1396)، الگوی رهبری شهید سید مرتضی آوینی در فعالیت­های رسانه­ای (1396)، مدیریت اسلامی، س 25، ش 4: 121 ـ 95.
عامری، محسن و فاضلی، محمدرضا (1398)، سواد انقلابی، قم: انتشارات بدرا.
کشتکار، مهران و نوروزی، خلیل (1395)، الگوی مفهومی دانشگاه اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، س نوزدهم، ش 73: 23 ـ 1. 
مبینی، محمد (1395)، طراحی الگوی اسلامی ـ ایرانی مدیریت جهادی در راستای عینیت بخشی­ام القرای جهان اسلام، مدیریت اسلامی، ش 24: 160 ـ 137.
محمدی، یدالله (1380)، انقلاب اسلامی: ایدئولوژی، مفاهیم و کارکردها، فصلنامه مصباح، 6 ـ40.
محمدعلیزاده، اکبر (1397)؛ الگوی پاسداری از انقلاب اسلامی؛ مطالعه بیانات مقام معظم رهبری، فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، س هشتم، ش 26: 70 ـ 47.
مشیرزاده، حمیرا (1382)، نگرشی اجمالی به نظریه‌های انقلاب در علوم اجتماعی، انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، ج 1.
مطهری، مرتضی (1379)، بررسی اجمالی نهضت­های اسلامی در صد سال اخیر، تهران: صدرا.
میرجلیلی، حسین (1385)، سواد اطلاعاتی نگاهی به تحول مفهوم سواد در عصر اطلاعات،  فصلنامه کتاب، 122 ـ 109.
نوروزی، خلیل؛ باقری­کنی، مصباح­الهدی؛ آزادی­احمدآبادی، جواد و نوروزی، محمد (1391)، ارتقای توان پویا در دانشکده­های مدیریت جمهوری اسلامی ایران، مورد مطالعه: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)، نشریه مدیریت در دانشگاه اسلامی، ش 3: 423 ـ 446.
هانتینگتون، ساموئل (1392)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علم، چ 5.
منابع انگلیسی
Charmaz, C. (1990), “Discovering Chronic Tllness: Using Grounded Theory” , Social Science and Medicine, 30.
Coursool. M. (2005). Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods Sage London: Beverly Hills.
Creswell, J. W.(2005), Educational Research : Planing, Conucting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Researchb (2nd edition).
 Gee, J. P. 2007. Social Linguistics and Literacy: Ideology in Discourses.
Herman, B. (2007). Moral literacy. London:Harvard University Press, 302-313.
Martin,Patricia Y.& Turner, Barry A. (1986), Grounded Theory and Organizational Research, The Journal of Applied Behavioral Science, 22(2).
Peters, R.S. and Hirst, P. (1980). The Logic of education. Blackwell: London.
Sousa.C.A.A Headriks., P.H.J(2006),the need for grounded theory in developing a knowledge based view of organization research methods, Vol.9,No3,pp315-338.
Strauss, A. and Corbin, J. (1998), Basics of Qualitative Research: Grouned Theory Procedures and Technique (2nd Edition), Sage, Newbury Park, London.
Yvonne, E. D. (2001). A synthesis technique for grounded theory data analysis. Journal of Advanced Nursing, 654-663.