دوره و شماره: دوره 31، شماره 3، آذر 1402 (فصلنامه پاییز)