طراحی مدل شایستگی هیأت امنای موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

علامه طباطبائی

چکیده

شایسته محوری از مهم‌ترین مباحث روز در مدیریت منابع انسانی است که براساس آن کارکرد‌های منابع انسانی تنظیم می شوند. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل شایستگی هیأت امنای موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد. ابتدا مطالعات کتابخانه‌ای با هدف استخراج مباحث نظری شایستگی صورت پذیرفته است. در بخش روش‌شناسی تحقیق از تحلیل مضمون استفاده شده است. در بخش اول کلیه اسناد بالادستی مرتبط تحلیل گردیدو مضامین آن استخراج شدند و در بخش دوم مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با مدیران سازمان، برخی امنا موقوفات و نیز سایر خبرگان صورت گرفت و تحلیل گردیده‌اند و در نهایت با توجه به چاچوب نظری تحقیق، مضامین مشترک در قالب مدل شایستگی استخراج شده است. این مدل دارای 4 بخش اصلی با عناوین «مهارت»، «انگیزه»، «دانش» و «ویژگی‌های فردی» است. اهم مهارت ها شامل « توسعه و آبادانی موقوفات، پیگیری و صیانت از حقوق موقوفات، ارتقادهنده بهره وری موقوفات، اجرای امینانه نیات و مهارتهای مدیریت اجرایی» می باشد. از بعد دانشی نیز آشنا به مباحث « بهره وری موقوفات، قوانین عمومی و تخصصی و ...» باشد. در مورد شایستگی انگیزشی نیز می‌بایست ارزش مدار و انقلابی و برخوردار از روحیه جهادی بوده و از نظر ویژگی‌های فردی متشرع و متدین، مسئولیت پذیری، علم محور» باشد و ویژگی‌های عمومی او متناسب با وظیفه در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a competency model for the board of trustees of Endowments and Charitable Affairs Organization

چکیده [English]

Competency-orientation is one of the most important topics in human resource management. The purpose of the research is to design a competency model for the Board of Trustees of Endowments and Charitable Affairs Organization. In the first stage, library studies were conducted with the aim of extracting theoretical issues of competence. In the methodological part, thematic analysis has been used. In the first part, all the upstream documents are analyzed and their contents are extracted and in the second part, semi-structured interviews with managers, some trustees of endowments and other experts have been analyzed and finally common themes have been extracted in the form of a competency model. This model has 4 main parts: “Skill”, “Motivation”, “Knowledge” and “Personal Characteristics”. The skills include "developing and improving endowments, following up and protecting the rights of endowments, improving the productivity of endowments, faithful implementation of intentions and executive management skills". In the academic section, one should be familiar with "improving the productivity of endowments, legality and faithful implementation of intentions". Regarding the motivational, he should be value-oriented and in terms of personal characteristics, he should be "lawful, committed, science -oriented" and general characteristics should be considered appropriate to the task

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: islamic management
  • competency model
  • competency human resource