اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی صفیان

مدیریت استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی،دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

safian.mehdigmail.com

سردبیر

دکتر سید محمد مقیمی

مدیریت علوم رفتاری استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.prof-moghimi.ir
moghimiut.ac.ir

h-index: 12  

جانشین سردبیر

دکتر علی خانی

مدیریت استراتژیک استادیار، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

imjihu.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر میثم قراباغی

مدیریت دولتی عضو هیئت علمی پژوهشی، مرکز مدیریت و رهبری جهادی، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران.

imjihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی رضائیان

مدیریت رفتار سازمانی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

a-rezaeiansbu.ac.ir

دکتر سید حسین ابطحی

مدیریت منابع انسانی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

infodrabtahi.ir

دکتر محمدسعید تسلیمی

مدیریت دولتی استاد، گروه مدیریت دولتی‏، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/taslimi
taslimiut.ac.ir

دکتر حسین خنیفر

مدیریت آموزشی استاد، گروه مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.khanifar.ir/
khanifarut.ac.ir
0000-0003-1644-571X

دکتر علیرضا علی احمدی

مدیریت استراتژیک، مدیریت تولید استاد، گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

aliahmadiaiust.ac.ir

h-index: 12  

دکتر سید محمد مقیمی

مدیریت رفتار سازمانی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.prof-moghimi.ir
moghimiut.ac.ir

h-index: 12  

دکتر داود فیض

مدیریت استراتژیک استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

feiz1353.profile.semnan.ac.ir/#about_me
feiz1353semnan.ac.ir
0000-0002-5535-4370

دکتر سیدمحمدحسین هاشمیان

مدیریت سیاستگذاری دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ایران

www.bou.ac.ir/Portal/home/?person/94582/209722/28256/
hashemi1401gmail.com

دکتر ابوالفضل محمدی

مدیریت منابع انسانی دانشیار، گروه مدیریت و رهبری اسلامی، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران

abdemotlaghgmail.com

دکتر روح اله تولایی

مدیریت دانش دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

facultymembers.sbu.ac.ir/tavallaei/
tavallaee.rgmail.com
021-77105823
0000-0002-3551-3469

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکترحسین راحل

جامعه شناسی دانش و فرهنگ استاد، مؤسسه علوم اجتماعی،دانشگاه بیروت، بیروت، لبنان

crss-ul.com/post.php?id=339&cid=141
drhusseinrahalgmail.com
0096103218710

دکترنهله عیسی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده اطلاعات، دانشگاه دمشق، سوریه

noga00911gmail.com

دکتر طلال عتریسی

جامعه‌شناسی استاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه المعارف، بیروت، لبنان

b2n.ir/x32199
atrissi_talalhotmail.com
009611820930