دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، بهار 1390 (12) 
4. طراحی و تدوین الگوی شناخت موانع تحقق مدیریت اسلامی در سازمانها

صفحه 103-137

حمید رضا معصومی مهر؛ حسن عابدی جعفری؛ لطف الله فروزنده دهکردی


6. نقش عوامل ساختاری برخاسته از باورها و ارزشها در رفتار کاربران ترافیکی

صفحه 171-199

علیرضا نادری خورشیدی؛ هادی فقیه علی آبادی؛ مهدی شموشکی