بررسی شاخصهای عدالت سازمانی در نهج البلاغه با تأکید بر فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر

نویسندگان

1 اصفهان

2 آزاد اسلامی ـ نجف آباد

چکیده

در این پژوهش ضمن بیان عوامل مختلف عدالت سازمانی، شاخصهای عدالت سازمانی شامل عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای از نامه امام علی (علیه السلام) به مالک اشتر، استخراج شده، و میزان اجرای آنها در دانشگاه هنر اصفهان طی سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. نوع این پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده، و فرضیات این پژوهش با استفاده از داده‌های پرسشنامه محقق ساخته (شامل 45 سؤال)، در دانشگاه هنر اصفهان آزمون شده است. برای این منظور از کل جامعه آماری252 نفر، 110 نمونه انتخاب و پرسشنامه‌ها توسط این افراد، تکمیل گردیده است. این نمونه به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده، انتخاب و با استفاده از روشهای آمار استنباطی شامل  تک متغیره،  هتلینگ،  همبسته، تحلیل واریانس چند متغیره مانوا و آزمون LSD تجزیه و تحلیل شده است.نتایج این پژوهش بر  اساس شاخصهای نهج البلاغه، حاکی است که عدالت توزیعی، کمتر از عدالت رویه ای و مراوده ای، و عدالت رویه ای کمتر از عدالت مراوده ای و همگی کمتر از سطح متوسط در دانشگاه هنر اصفهان اجرا شده و بنابراین در مجموع، عدالت سازمانی کمتر از سطح متوسط در دانشگاه هنر اصفهان به اجرا در آمده است؛ هم چنین مطرح شد که احتمالاً عامل تحصیلات به عنوان عامل کلیدی در نظر سنجی ها نقش داشته است به این معنا که با افزایش سطح تحصیلات، نظر کارکنان به سمت عدم اجرای عدالت در دانشگاه هنر اصفهان سوق پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Organizational Justice Based on Nahjolbalaghah (The Command of Imam Ali (AS), Amir-ol-Mo'menin, to Malik Ashtar)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Moshref Javadi 1
  • Mohammad Mahdi Abotalebi 2
1 Assistant professor at Isfahan University
2 university student at MA level, Azad University
چکیده [English]

While explaining different aspect of organizational justice, its indicators including distribution, procedure and process justice were derived from Imam Ali's letter to Malik Ashtar. Its practicability is investigated through a three-hypothesis research at University of Arts in Isfahan.
     This research follows a descriptive-survey method, the hypotheses of which are investigated by a researcher-maid 45-question questionnaire having been tested in the same university. 110 subjects were selected from among the statistical population of  252 people who answered the questions. The classification of the sample group was according to stratified random sampling using inferential statistical methods such as univariate t-test, correlation t, multivariate analysis, MANOVA, as well as LSD test.
     The results indicated that according to the attributes of Nahjolbalaghah, distribution justice was performed less than process justice. In its turn, process justice was performed less than that of procedural justice. It was also indicated that the factor of education was critically influential. It was also declared that the more the subjects were educated, the less they felt that justice was performed in the University of Arts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Justice
  • distribution justice
  • Procedural Justice
  • communicative justice
  • management and guidelines from Nahjolbalaghah