بررسی اثر احساس عدالت سازمانی بر رابطه بین رویکرد راهبردی در نظام نگهداری منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان

نویسندگان

1 دفاع ملی

2 امام حسین (ع)

3 مالک اشتر

چکیده

این پژوهش با آگاهی نسبت به نقش مزیت آفرینی نظام نگهداری  منابع انسانی، اثر میانجیگری احساس عدالت سازمانی را بر رابطه رویکرد راهبردی در نظام نگهداری منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان در یک سازمان دولتی مورد مطالعه قرار می­دهد. در تبیین این روابط، سه فرضیه تدوین شد و طی آزمون میدانی مورد تأیید قرار گرفت؛ هم چنین با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر ، ضریب اثر مستقیم و اثر کلی و نیز جهت اثر گذاری متغیر های تحقیق بر یکدیگر تعیین شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediation Role of Organizational Justice on Strategic Approach in Human Resource Maintenance System and Organizational Commitment of the Employees (Case Study: A Public Organization)

نویسندگان [English]

  • Mehran Shams Ahmar 1
  • Borzoo Farrahi 2
  • Mohammad Ebrahim Sanjaghi 3
1 university student at PhD level
2 assistant professor at Imam Hosein University
3 associate professor at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Considering the advantageous role of human resource maintenance,  the researchers conducted a study on mediation role of feeling social justice on the relation of strategic approach to human resource maintenance and organizational commitment of the employees in a public organization. Three hypotheses were developed to explain this relation, all of which were confirmed by field study. Using path analysis, the direct effect coefficient and general effect coefficient and the direction of interaction among the variables were calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic approach in human resource maintenance system
  • feeling organizational justice
  • Organizational Justice