کلیدواژه‌ها = سازمانهای دولتی
طراحی الگوی مدیر انقلابی

دوره 31، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 239-283

اسکندر شیرازی


طراحی و تبیین الگوی راهبردی پیشرفت شغلی زنان در سازمانهای دولتی با تأکید بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی

دوره 28، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 107-150

طاهره رحیمیان؛ کمال میانداری؛ علی رضا علی احمدی


بررسی رابطه بین انتخاب کارکنان بر اساس معیارهای اسلامی و اثربخشی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 169-192

امین نیکپور؛ علیرضا منظری توکلی؛ سمیه نوبری ایدیشه؛ مرضیه محمدی