بررسی رابطه بین انتخاب کارکنان بر اساس معیارهای اسلامی و اثربخشی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان

نویسندگان

1 آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

2 دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی

3 آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین انتخاب کارکنان بر اساس معیارهای اسلامی و اثربخشی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان است، پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان سازمانهای دولتی شهر کرمان تشکیل می­دهند و نمونه­گیری به روش طبقه­ای منظم است و330 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه­های انتخاب کارکنان بر اساس معیارهای اسلامی و اثربخشی سازمانی است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین انتخاب کارکنان بر اساس معیارهای اسلامی و زیرمتغیرهای آن یعنی ایمان به هدف، علم، قدرت، امانتداری و درستکاری، صداقت و راستی، حسن سابقه، وراثت صالحه، سعه صدر، شجاعت و قاطعیت، عدالت و دادگری، پایبند بودن به اصول و ضوابط و دوری از روابط، دلسوزی و عشق به کار و اثربخشی سازمانی رابطه معنادار هست ( 001/0 P<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deliberating the Relation Between Selecting Employees Based on the Islamic Criteria and Organizational Effectiveness in Public Organizations of Kerman City

نویسندگان [English]

  • Amin Nikpour 1
  • Ali Reza Manzari Tavakkoli 1
  • Somayyeh Nobari 2
  • Marziyeh Mohammadi 3
1 Correspondent Author: Doctoral Student in Public Administration, Islamic Free University, Kerman Sciences and Research Unit
2 Graduate Student in Management
3 Faculty member of Islamic free University, Firuzkooh Unit
چکیده [English]

The objective of the research is deliberating the relation between selecting employees based on the Islamic criteria and organizational effectiveness in public organizations of Kerman City. The research is descriptive and of correlation type which has been performed through the survey method. The employees of the public organizations of Kerman City compose the population of the study. The sampling is systematic and stratified and 330 people have been selected as the sample. Inferential and descriptive statistics were used to analyze the data. The questionnaires for choosing the employees based on the Islamic criteria and organizational effectiveness are tools for gathering data. The achievements of the survey indicate that there is a meaningful relation between selecting employees on the basis of the Islamic criteria, and its sub-variables, i.e., belief in objectives, Knowledge, power, trustworthiness, honesty, clean record, pious heredity, liberality, courage, decisiveness, justice, observing principles, rejecting collusion , sympathy, loving work and organizational  effectiveness.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selection Criteria
  • Islamic Model for Selecting Employees
  • Organizational Effectiveness
  • Public Organizations