کلیدواژه‌ها = رهبری
طراحی الگوی رهبری خدمتگزار از دیدگاه قرآن

دوره 31، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 11-86

عبدالملک سعیدی؛ محمد تقی نوروزی؛ عباس شفیعی


طراحی الگوی رهبری فرماندهان دوران دفاع مقدس با استفاده از رویکرد ترکیبی

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 149-176

ابراهیم بهمنی؛ هادی تیموری؛ محمد حسین مشرف جوادی؛ علی ربانی خوراسگانی


تدوین الگوی شایستگی‌های دینی رهبران نظامی

دوره 27، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 65-88

صمد اقامحمدی؛ مجید جهانگیرفرد؛ فرشاد حاج علیان؛ تورج مجیبی


هدایت و رهبری از دیدگاه قرآن و راهبردهای آن

دوره 26، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 61-105

محمدباقر بابایی