نویسنده = مصباح الهدی باقری کنی
بررسی عوامل جهت دهنده سرمایه اجتماعی در دوران دفاع مقدس

دوره 24، شماره 2، تیر 1395، صفحه 77-104

مهدی مولائی آرانی؛ مصباح الهدی باقری کنی


مؤلفه‌های مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه اسلام

دوره 24، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 105-130

مصباح الهدی باقری؛ مهدی محمدی


شناسایی مؤلفه های سازمانهای فضیلت و جهادی (مورد پژوهش: کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی)

دوره 23، شماره 4، دی 1394، صفحه 45-72

حسن دانایی فرد؛ مصباح الهدی باقری کنی؛ سعید حجازی فر


طراحی الگوی مدیریت تعالی رزمندگان دفاع مقدس

دوره 23، شماره 3، مهر 1394، صفحه 9-46

محمدجواد سعادت‌جو؛ مصباح الهدی باقری کنی؛ عادل آذر


فهم اولویتهای راهبردی تحول نظام آموزش و پرورش از دیدگاه امام خامنه ای

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 105-135

حسن دانایی فرد؛ مصباح الهدی باقری کنی؛ علی خانی


تبیین جایگاه سنت رزق و اعتقاد به آن در کسب و کار از دیدگاه قرآن کریم

دوره 21، شماره 2، تیر 1392، صفحه 255-287

مصباح الهدی باقری؛ مهدی سپهری؛ سعید مسعودی پور