طراحی الگوی مدیریت تعالی رزمندگان دفاع مقدس

نویسندگان

دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

پژوهش پیش رو با هدف طراحی الگوی مدیریت تعالی رزمندگان دوره دفاع مقدس سعی در شناسایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری شخصیت متعالی نیروها و چگونگی تأثیر آنها در فضای محیطی پویا و زنده مانند جنگ دارد. تبیین نظام تربیتی حاکم بر جبهه و عوامل اثرگذار در تربیت و تعالی رزمندگان از دستاوردهای این پژوهش است. در این پژوهش با پانزده نفر از فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته صورت گرفته، و با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد، مفاهیم و مقولات مصاحبه‌ها استخراج شده است؛ سپس با تبیین روابط بین مفاهیم و مقولات محوری، الگوی اولیه استنتاج و هم­چنین با الگوگیری از الگوی استاندارد شده استراوس، الگوی مفهومی دیگری به­دست آمده، و در انتها نیز با استفاده از استعاره «گلخانه» روایت شده است. از دیگر دستاوردهای این پژوهش، می‌توان به ارائه دسته‌بندی جامعی از مبانی نظری مدیریت تعالی نیروی انسانی به­رغم ادبیات رایج و تعریف جدیدی از مدیریت تعالی نیروی انسانی سازمان اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Transcendence Management Model for the Holy Defense Combatants

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javad Saadatjoo
 • Mesbaholhoda Bagheri Kani
 • Adel Azar
Correspondent Author, Imam Sadegh (Alaihe-Salam) University
چکیده [English]

The research, which is aimed at designing the transcendence management model for the holy defense combatants, tries to recognize the effective elements in shaping the transcendental personalities of the forces and the way of their effects in a vital and dynamic environment like that of the war. Elaborating the training system governing over the frontier and the effective elements in training and transcendence of the combatants are the achievements of the research. Deep and semi-structured interviews were held with fifteen people of the commanders and combatants of the holy defense period. Using the grounded theory model, concepts and categories of the interviews have been extracted, then, the primary pattern has been deduced through explaining the relations between the concepts and axial categories; and also by using the standardized Straws’ model another conceptual model has been resulted, and it has been narrated by using the “greenhouse” metaphor, at last. Among other achievements of the research are a presentation of a comprehensive classification of the transcendence management of human resources, theoretical bases in spite of current literature, and a new definition of the transcendence management of human resources of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transcendence of Human Resources
 • Transcendence Management
 • Combatants Transcendence
 • Culture of Ashoura
 • Culture of Frontier and War
 1. قرآن کریم
 2. ابطحی، سید مهدی (1385).مدیریت منابع انسانی. تهران: مؤسسه محیطی تحقیقات و آموزش مدیریت.
 3. استراوس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1384). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی؛ رویه‌ها و شیوه‌ها. ترجمه بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 4. اشرف جودت، تقی علی (1378). نقش عادت در تربیت اسلامی. تهران: امیرکبیر.
 5. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۱). تفسیرتسنیم. چ سوم. قم: نشراسراء.
 6. خمینی، روح‌اله (1386). صحیفه نور. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
 7. دانائی‌فرد، حسن؛ الوانی؛ آذر (1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار ـ اشراقی.
 8. دهخدا، علی اکبر (1377). لغت نامه. تهران: دانشگاه تهران.
 9. رودی، کمیل (1387). الگوی دانشکده مرجع علمی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع).
 10. سنگری، محمدرضا (1381). پیوند دو فرهنگ: فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس. قم: یاقوت.
 11. سیدجوادین، سیدرضا (1385). مدیریت منابع انسانی و کارکنان. تهران: انتشارات نگاه دانش.
 12. شیدائیان، حسین (1388). نقش رهبرى معنوى امام خمینى(ره) در دفاع مقدس. سایت تبیان.
 13. کلینى، محمد بن یعقوب (1365)، الکافی. ج 2. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
 14. مصباح یزدی، محمد تقی (1372). جامعه و تاریخ. سازمان تبلیغات اسلامی.
 15. مطهری، مرتضی (1358). مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی (وحی و نبوت). تهران: صدرا.
 16. مطهری، مرتضی (1365). آزادی معنوی. تهران: صدرا.
 17. مطهری، مرتضی (1386). تعلیم و تربیت در اسلام. تهران: صدرا.
 18. مظاهری، حسین (1390). عوامل کنترل غرایز. تهران: مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر.
 19. میرسپاسی، ناصر (1388). طراحی الگوی تعالی سازمانی در سازمانهای دولتی ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی. مجله پژوهش‌های مدیریت. ش 87 : 45-34.
 20. نقی زاده، علی اکبر (1380). عوامل معنوی و فرهنگی دفاع مقدس. ج2. مرکز تحقیقات اسلامی.
 21. Armstrong, M. 1993. A handbook of personnel management practice. 4th ed. London: Kogan Page.
 22. Harrison and Beyer, Janice (1993) The cultures of work organizations. Englewood Cliffs, NJ: prentice Hall.
 23. T.L.Robbins ,M.D.Crino , L.D.Fredendall, (2002), An integrative model of theempowerment process, Human Resource management v. 12 N.1, p.419-443 .