نویسنده = �������������� �������� ������
طراحی الگوی رهبری خدمتگزار از دیدگاه قرآن

دوره 31، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 11-86

عبدالملک سعیدی؛ محمد تقی نوروزی؛ عباس شفیعی


ارائه و تحلیل الگوی رهبری تحول‌آفرین از منظر قرآن کریم

دوره 29، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 49-79

سید تقی موسوی؛ عبدالله توکلی؛ محمد تقی نوروزی