نویسنده = ���������� ������ ������������ ����������
رفتارهای سه‌گانه بخل، میانه‌روی و اسراف از دیدگاه سیستمی

دوره 22، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 141-166

منصور صادقی مال امیری


طراحی و تبیین نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسلامی (شهرداری تهران)

دوره 22، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 151-183

اله مراد سیف؛ علیرضا نادری خورشیدی؛ منصور صادقی مال امیری؛ محبت رئیسی