نویسنده = ���������� ������������������
بررسی انتقادی مولفه‌های سبک زندگی کارمندی در سازمان‌های دولتی بوروکراتیک ایران

دوره 31، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 129-167

عبدالحمید بیات؛ سیدابراهیم رئوف موسوی


بررسی ویژگیهای استعدادی فرماندهان نظامی از منظر قرآن کریم

دوره 24، شماره 4، دی 1395، صفحه 186-161

عبدالحمید بیات؛ محسن محمددینی؛ مجید صادقی؛ محمد مهدی حیدری دلگرم