بررسی انتقادی مولفه‌های سبک زندگی کارمندی در سازمان‌های دولتی بوروکراتیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی و مربی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

2 عضو هیات علمی دانشگاه جامع

چکیده

توجه به مسئله «کارمندی» با مؤلفه‌هایی چون بی‌انگیزگی کارمندان، ناکارآمدی نظام کارمندی و فساد و کُندی و تعلل در سازمان‌های بوروکراتیک از مقولات مهمی است که از منظرهای مختلفی به آن پرداخته شده است. در این تحقیق سعی شده در نسبت میان جامعه و انسان ایرانی با سازمان بوروکراتیک مدرن ابعاد موضوع طرح گردد. برای این مهم بازخوانی نظام سنتی کار در ایران و شناخت مؤلفه‌های آن نظام ضروری تشخیص داده شد که با روش جامعه‌شناسی تاریخی صورت گرفت. یافته‌های تحقیق در این بخش راسیونال نبودن، تقدس معنای کار، همیاری و تعاون به جای همکاری و رقابت، رابطه بین محصول و تولید کننده، با کیفیت بودن محصولات ایرانی را به‌عنوان مهم‌ترین مولفه‌های نظام سنتی کار در ایران نشان داد. در ادامه تجربیات متعدد ورود سازمان مدرن به ایران و تبعات اجتماعی آن مورد بررسی قرار گرفت و تجربه‌های شکست‌های سازمان‌های مدرنی چون ارتش، بانک، آموزش عمومی، نظام پزشکی و سلامت و امثال آن در زندگی ایرانیان بررسی شد. در نتیجه‌گیری مشخص شد که جمع‌بندی شکست‌ها ذیل ناهماهنگی میان جامعه ایرانی و انسان ایرانی با سازمان مدرن کار اگرچه بخشی از واقعیت را بازنمایی می‌کند اما صورت‌بندی آن با عنوان نداشتن آمادگی‌های فرهنگی، اجتماعی، مهارتی از سوی جامعه ایرانی برای بکارگیری سازمان مدرن نادرست است. بلکه این ناهماهنگی حداقل در موارد مهمی باید با تغییرات بنیادین در انگاره‌ها و آموزه‌ها و اصول سازمان‌ بویژه سازمان‌های بوروکراتیک تدارک گردد و نه با تغییر در آمادگی‌های فرهنگی و اجتماعی ایرانیان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical examination of the components of employee lifestyle in bureaucratic government organizations of Iran

نویسندگان [English]

  • abdolhamid bayat 1
  • seyyed Ibrahim Rauf mousavi 2
1 Ph.D. student of Cultural Sociology, Allameh Tabatabai University Instructor of Imam Hussein University of Officers and Guards Training
2 Academic faculty member of Jame Imam Hussein University
چکیده [English]

Abstract

In this research, the issue of modern work organization in Iran and its incompatibility with the traditional work system in this country has been discussed. The entrance to the discussion is to pay attention to the issue of "employee" with components such as lack of motivation of employees, inefficiency of the personnel system and corruption and slowness and procrastination in this structure. In order to investigate this issue using historical sociology method, the issue of modern labor organization entering Iran, its confrontation with work culture in Iran and its social consequences have been discussed. Non-rationality, sanctity of work, cooperation and cooperation instead of cooperation and competition, relationship between product and producer, quality of Iranian products are considered the most important components of work culture in Iran. In the following, the many experiences of entering modern organization in Iran and its social consequences are examined. The failures of modern organizations such as the army, banks, public education, medical and health systems, and the like; It shows the incompatibility of the Iranian people's civilizational identity with the modern work system. The reason for these continuous failures, contrary to the initial idea, is not a deficiency in the personality of Iranians, nor in not being well-westernized, but the main reason is the incompatibility of the Western work system with the Iranian personality and work system. Finally, it is proposed to design new structures that are appropriate to the work culture in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional work system
  • modern work system
  • employee
  • bureaucracy. lifestyle

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة نقدیة لمکونات نمط حیاة الموظفین فی المنظمات الحکومیة البیروقراطیة فی إیران

چکیده [العربیة]

إن الاهتمام بقضیة "الموظف" بمکوناتها مثل عدم تحفیز الموظفین، وعدم کفاءة نظام الموظفین والفساد والبطء والمماطلة فی المنظمات البیروقراطیة هی إحدى الفئات المهمة التی تم تناولها من وجهات نظر مختلفة. وقد جرت فی هذا البحث محاولة تحدید أبعاد الموضوع فی العلاقة بین المجتمع الإیرانی والتنظیم البیروقراطی الحدیث. ولهذا الغرض کان من الضروری قراءة نظام العمل التقلیدی فی إیران والتعرف على مکونات ذلک النظام، والذی تم بمنهج علم الاجتماع التاریخی. وأظهرت نتائج البحث فی هذا القسم عدم العقلانیة، وقدسیة معنى العمل، والتعاون والتآزر بدلاً من التعاون والمنافسة، والعلاقة بین المنتج والمنتج، وجودة المنتجات الإیرانیة کأهم مکوناتها. نظام العمل التقلیدی فی إیران وفیما یلی، تم عرض تجارب عدیدة لدخول التنظیمات الحدیثة إلى إیران وعواقبها الاجتماعیة، کما تم عرض تجارب فشل المنظمات الحدیثة مثل الجیش والبنوک والتعلیم العام والنظام الطبی والصحی وما شابه ذلک فی حیاة الإیرانیین. وفی الختام تبین أن تلخیص الإخفاقات فی ظل التنافر بین المجتمع الإیرانی والشعب الإیرانی مع التنظیم الحدیث للعمل، رغم أنه یمثل جزءا من الواقع، إلا أن صیاغته تتمثل فی غیاب الاستعدادات الثقافیة والاجتماعیة والمهاریة. من جانب المجتمع الإیرانی لاستخدام التنظیم الحدیث غیر صحیح. بل إن هذا التناقض، على الأقل فی الحالات المهمة، ینبغی أن یقابله تغییرات جوهریة فی أفکار وعقائد ومبادئ التنظیم، وخاصة المنظمات البیروقراطیة، ولیس مع تغییر فی الاستعدادات الثقافیة والاجتماعیة للإیرانیین

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • بیروقراطیة المنظمات الحکومیة الإیرانیة
  • التنظیم الإیرانی لأسلوب حیاة الموظفین