نویسنده = �������� ���������� ����������������
نقش جو سازمانی در رابطه اخلاق کار اسلامی با رفتارهای انحرافی در محل کار و کیفیت خدمات

دوره 28، شماره 3، آبان 1399، صفحه 155-177

سمیرا عهدی؛ زهرا حیدری زاده؛ محمد حسنی؛ ابوالفضل قاسم زاده


تأثیر فرهنگ خدمتگزاری بر پاسخگویی فردی و مسئولیت اجتماعی کارکنان با تأکید بر اخلاق کار اسلامی

دوره 21، شماره 2، تیر 1392، صفحه 151-175

زهرا حیدری زاده؛ محمد حسنی؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی