نویسنده = محمد حسنی
تعداد مقالات: 3
1. نقش جو سازمانی در رابطه اخلاق کار اسلامی با رفتارهای انحرافی در محل کار و کیفیت خدمات DOR:20.1001.1.22516980.1399.28.3.6.5

دوره 28، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 155-177

سمیرا عهدی؛ زهرا حیدری زاده؛ محمد حسنی؛ ابوالفضل قاسم زاده


2. تأثیر فرهنگ خدمتگزاری بر پاسخگویی فردی و مسئولیت اجتماعی کارکنان با تأکید بر اخلاق کار اسلامی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 151-175

زهرا حیدری زاده؛ محمد حسنی؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی


3. بررسی نقش و تأثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 20، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 9-32

محمد حسنی؛ زهرا حیدری زاده؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی