نویسنده = رحمان غفاری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی اکتشافی از بیانات مقام معظم رهبری مدظله در راستای ارائه الگوی رونق تولید

دوره 27، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 161-186

رحمان غفاری؛ محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ مسعود احمدی