الگوی اثرگذاری رهبری معنوی و انگیزش مبتنی بر معنویت بر عملکرد سازمانی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور شهر ری

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه الگوی مطلوب اثرگذاری سبک رهبری معنوی و انگیزش مبتنی بر معنویت بر عملکرد سازمانی از طریق رضایت شغلی سرمایۀ انسانی پلیس استان ایلام انجام شده است. روش این پژوهش، توصیفی ـ پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه­ آماری شامل نیروهای پلیس ستاد استان ایلام است که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده 313 نفر به عنوان نمونه آماری برای مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده­های پژوهش از چهار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان داد که الگوی پیشنهادی پژوهش مورد تأیید واقع شده است و در ضمن مؤلفه رهبری معنوی با انگیزش مبتنی بر معنویت رابطه مثبت و معناداری دارد (ضریب 0/71) و این دو مؤلفه نیز بر رضایت شغلی (0/69 و 0/90) و عملکرد سازمانی (0/76 و 0/69) اثرگذار است. پیشنهاد می­شود به منظور افزایش رضایت شغلی کارکنان و بهبود عملکرد سازمانی، فرماندهان پلیس استان ایلام به چشم­انداز سازمانی اهتمام خاصی مبذول دارند و از این طریق احساس شایستگی و مؤثر بودن نیروها را افزایش دهند؛ هم‌چنین با ایجاد شبکه­های ارتباطی غیر رسمی، حس مشارکت کارکنان را افزایش دهند؛ کارکنان را با اهداف و رسالتهای سازمان عجین کنند و در پرداخت حقوق و مزایا و ترفیع شغلی نیروها، رعایت عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for the Influence of Spiritual and Spirituality-Based Motivation Leadership on Organizational Performance

نویسندگان [English]

  • Rahman Ghaffari 1
  • Yahya Rostamnia 2
1 Corresponding author, assistant professor at Azad University of Sari
2 Master of business administration at Payam Noor University of Shar-e-Rey
چکیده [English]

This research is aimed at presenting an efficient model for the effectiveness of spiritual and spirituality-based motivation on organizational performance through job satisfaction of human capital of Ilam province police. This is a correlation study following a descriptive-survey method. Research population includes all police members in Ilam province, 313 of whom were selected to make a sample group. Four standardized questionnaires were employed to collect data. The results of structural equation modelling confirmed the proposed model of this research. It indicated that the component of spiritual leadership correlates positively and significantly with spirituality-based motivation (coefficient= 0.71). Both of these components influence job satisfaction (0.69 and 0.90) and organization performance (0.76 and .69). It is suggested that police commanders pay close attention to organizational vision in order to increase job satisfaction and organizational performance. In this way, they can augment the feelings of efficiency and effectiveness in employees. They can also increase participation of the employees and engage them more in the aims and missions of the organization by establishing informal communication networks. They are supposed to develop just behavior and to give enough salary and provide job promotion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spirituality-based leadership
  • job satisfaction
  • organizational performance
آزادی، رسول؛ عیدی، حسین (1394). اثرات رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی­گری تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان وزارت ورزش و جوانان). مطالعه مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. دوره دوم. ش 8: 24 تا 11.
ابزری، مهدی؛ رنجبریان، بهرام؛ فتحی، سعید؛ قربانی، حسن (1388). تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری. نشریه چشم­انداز مدیریت. ش 31: 42 تا 57.
احمدنیا آلاشتی، سیامک؛ محمدی، ابوالفضل؛ بازرگانی، محمد؛ اسکندری، مجتبی (1392). الگوی انگیزش انسان در سازمان از دیدگاه قران کریم. دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی. س 21. ش 2: 11 تا 36.
الوانی، مهدی؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛ البرزی، محمود؛ کاظمی، حسین (1392). ارائه مدل رهبری معنوی در نظام اداری ایران. نشریه مدیریت دولتی. دوره 5. ش 1: 21 تا 40.
تولایی، روح الله (1386). رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمانها. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس. س چهارم. ش 12: 9 تا 30.
حاجی ملا میرزایی، حمید؛ پورسعید، سید محمدصادق؛ فاضل­زاده، رسول (1395). تعیین رابطه­ بین اجرای موفق نظام برنامه­ریزی راهبردی و پاداش درونی منابع انسانی. فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی. س هشتم. ش 1: 131 تا 152.
خائف الهی، احمدعلی؛ بهرام میرزایی، آرش؛ متقی، پیمان (1389). مؤلفه­های رهبری معنوی در سازمان. ماهنامه تدبیر. ش 217: 29 تا 33.
دربان آستانه، علیرضا؛ قدیری معصوم، مجتبی؛ فیروزی، محمد علی (1392).بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی و مهارت­های کارآفرینی مدیران محلی روستایی (مطالعه موردی دهیاران استان قزوین). پژوهش­های روستایی. ش یکم: 27 تا 59.
سلاجقه، سنجر؛ فرح­بخش، شیما (1389). معنویت و تعهد سازمانی. مجله راهبرد. ش 23: 203 تا 221.
شجاعی، سید سعید؛ جمالی، غلام­رضا؛ منطقی، نیکزاد (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر بهره­وری منابع انسانی. فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی. س هشتم. ش 2: 161 تا 181.
شهبازی، محمد؛ علی اکبری، آرش؛ اسعدی، علی؛ جواهری کامل، مهدی (1387). تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس. س پنجم. ش 19: 25 تا 47.
صادقی، علی (1393). تبیین رابطه رهبری معنوی با استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
صانعی، مهدی؛ حسن­پور، اکبر (1391). راهکارهای اساسی پرورش معنویت در سازمان‌ها. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. س هفتم. ش 2: 34 تا 42.
صفری، جلیل؛ مهدی­زاده، مهدی؛ عزیزی، علیرضا (1394). طراحی الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان شایسته و برآورد عملکرد سازمان. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. س هفتم. ش 4: 166 تا 141.
ضیائی، محمد صادق؛ نرگسیان، عباس؛ آیباغی اصفهانی، سعید (1387).نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران. نشریه مدیریت دولتی. دوره 1. ش 1: 67 تا 86.
عابدی، لطفعلی؛ مزروعی، حسین (1389). عوامل فردی مؤثر بر رضایت شغلی نیروهای نظامی. مجله طب انتظامی. دوره 12. ش 1: 45 تا 49.
عبدالملکی، یوسف؛ دامادی، علی (1389). بررسی نقش و کارکرد رهبری معنوی در تقویت منابع انسانی ناجا. فصلنامه منابع انسانی ناجا. س ششم. ش 23: 103 تا 124.
عطافر، علی؛ امیری، زینب؛ کاظمی، علی؛ امیری، یداله (1392). تأثیر رهبری معنوی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان لرستان). دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی. س 21. ش 1: 219 تا 239.
فرهنگی، علی اکبر (1380). ارتباطات انسانی. تهران: انتشارات رسا.
فرهنگی، علی اکبر؛ رستگار، عباس علی (1385). ارائه و تبیین مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت کارکنان. دوماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد. س سیزدهم. ش 20: 1 تا 25.
فیضی، کاوه؛ آتش سیرو،  گلاله (1393). مطالعه ویژگی­های رهبری معنوی مدیران و رابطه آن با رضایت شغلی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه ارومیه). نوآوری‌های مدیریت آموزشی. س 10. ش 1: 79 تا 92.
قاسمی، محمد؛ فردین، مرضیه؛ جودزاده، مهتا (1393). بررسی تأثیر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی (مطالعه­ای در بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان). نشریه پژوهش­های مدیریت عمومی. س هفتم. ش 26: 135 تا 156.
قلتاش، عباس (1393). رابطه فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی با رضایت شغلی کارکنان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. س 5. ش 3: 115 تا 128.
محمدی، ابوالفضل؛ علایی­زاده، محمود؛ محمدی، مهدی (1394). بررسی پایه­های نظری تعالی فرد در       سازمان از دیدگاه قرآن کریم. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی. س 23. ش 4: 153 تا 133.
ملکیان، مصطفی (1384). خدا و مسائل پیرامونی آن. جزوه درسی منتشر نشده مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم.
میرزایی، غلامرضا؛ فتحی آشتیانی، علی؛ مهرابی، حسینعلی؛ احمدی، خدابخش (1385). عوامل مؤثر بر رضایت شغلی افسران در یک واحد نظامی. طب انتظامی. س 8: 69 تا 77.
میری، عبدالرضا؛ آقازاده، فاطمه؛ نوری، روح اله (1393). شناسایی حد بهینه معنویت سازمانی در رابطه با حداکثر نمودن عملکرد کارکنان (مورد کاوی: استانداری قزوین). مجله مدیریت توسعه و تحول. ص 101 تا 108.
نصر اصفهانی، علی؛ سبحانی، محمد؛ خزائی پول، جواد؛ امانی بنی، مجتبی (1394). تحلیل تأثیر رهبری معنوی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی با به­کارگیری کارت امتیازی متوازن. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی. دوره 13. ش 1: 247 تا 266.