سیمای سازمان اسلامی متعالی در پرتو فضیلت‌ سازمانی و رفتار محبت‌آمیز دینی: کهن‌الگوی سازمان شاداب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ساری

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی ساری

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تصویرپردازی از یک سازمان متعالی اسلامی است که در پرتو فضیلت سازمانی و رفتار محبت­آمیز و سازمانی شاداب، رقم خواهد خورد. جامعه آماری این پژوهش، شامل مدیران، معاونین و کلیه کارشناسان دانشگاه به تعداد 312 نفر است که با روش تصادفی 173 نفر از آنان به‌عنوان نمونه آماری مورد پژوهش قرار گرفته‌اند. برای جمع‌آوری داده‌ها از چهار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای سنجش اعتبار پرسشنامه‌ها از تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی و برای بررسی فرضیه‌ها و برازش مدل پیشنهادی پژوهش از آزمون‌های مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزارLISREL.8  استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها برازش مناسب مدل را نشان می‌دهد. همچنین یافته‌ها حاکی از تأیید تأثیر میانجی‌گری سازمان شاداب و اثر فضیلت سازمانی و رفتار محبت‌آمیز مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی بر تحقق سازمان متعالی بوده است. تصویرپردازی از سازمان متعالی اسلامی، به‌جهت قرارگرفتن درمعرض فضیلت سازمانی و آراسته‌شدن کارکنان به رفتارهای محبت‌آمیز دینی به‌واسطۀ سازمان شاداب از موارد دانش‌افزایی این پژوهش است. پیشنهاد می‌شود مدیران دانشگاه به رفتارهای محبت‌آمیز دینی آراسته باشند تا به ارتقای رفتاری اعضا و انگیزه آنها منجر شده و ایجاد احساس مثبت را در سازمان ایجاد نماید تا جو فضیلت‌مأبانه سازمان و نشاط سازمانی به شکل‌گیری بیشتر سازمان متعالی بینجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Features of Excellent Islamic Organizations by the Inspiration of Organizational Virtue and Religious Affectionate Behavior: the Archetype of Cheerful Organizations

نویسندگان [English]

  • Rahman Ghaffari 1
  • Muzhgan Ghanbari 2
1 Corresponding author: assistant professor at the department of management, Islamic Azad University of Sari, Iran
2 Master of public administration, Islamic Azad University of Sari, Iran
چکیده [English]

The purpose this study is to demonstrate excellent Islamic organizations features by the inspiration of organizational excellence and affectionate behavior of cheerful organizations. The statistical population of this study contains 312 managers, assistants and all university experts from whom 173 were randomly selected as the sample. Four standard questionnaires were employed to collect data. Structural equation modeling tests of LISREL.8 software were used to confirm the validity of the questionnaires. To examine the hypotheses and the reliability of the suggested model of research, confirmatory and exploratory factor analysis, as well as structural equation modeling tests were employed. The results of the data analysis confirmed the reliability of the model. The findings also indicated that cheerful organizations present mediatory effects, and that organizational virtue and affectionate behavior based on Islamic teachings affect actualization of the excellent organizations. Visualization of the excellent Islamic organization in line with organizational excellence and enjoyment of the religious affectionate behavior through the cheerful organization contain knowledge producing aspects of this research. It is suggested that university administrators obtain religious cheerful behavior in order to promote this type of behavior and motivation in employees, and create a positive feeling in the organization to achieve a virtuous atmosphere and cheerful behavior for the establishment of excellent organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational virtue
  • religious affectionate behavior
  • excellent Islamic organization
  • cheerful organizations
قرآن کریم. ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای. قم: انتشارات بوستان.
نهج‌البلاغه. ترجمه محمد دشتی.
پورعزت، علی­اصغر؛ قلی‌پور، آرین؛ حیدری، الهام؛ ندیرخانلو، سمیرا؛ سعیدی­نژاد، مجید (1391). شناسایی عوامل مؤثر و پیامدهای رفتارهای غیردانشگاهی میان استادان دانشگاه. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. شماره دوم. سال هفتم: 14 ـ 1.
حسن‌زاده ثمرین، تورج؛ سفیدکار، سپیده (1393). بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). شماره 76. سال بیست وسوم: 141 ـ 155.
شکاری، غلامعباس؛ چراغی شامی، فهمیه (1389). سنجش کیفیت عملکرد اداره‌کل پست استان خراسان رضوی در مسیر بهبود و تعالی (با رویکرد مدل خو دارزیابی CAF، 2006). فصلنامه مدیریت دولتی. سال اول. پیش شماره دوم.
ضماهنی، مجید؛ شکاری، حمیده (1395). مدل ساختاری سازمان فضیلت­گرا در دانشگاه­های منتخب استان یزد. فصلنامةعلمی ـ پژوهشیمدیریتسازمان­هایدولتی. دورة 4. شماره 3: 47 ـ 59.
عربشاهی کریزی، احمد (1393). ارائه الگوی سازمان متعالی باتأکیدبر رویکرد اسلامی (موردمطالعه: مؤسسات آموزش عالی شهر مشهد). فرایند توسعه. شماره 4. دوره 27. پیاپی 90.
غفاری، رحمان؛ وریجی، محمدصادق (1396). تأثیر خودارزیابی دینی در نشاط سازمانی دانشگاه. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی اسلامی مثبت‌گرا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
فاضلی، خادم حسین (1385). سیره رفتاری و اخلاقی پیامبر اعظم(ص). مجله معرفت. شماره 110: 20 ـ 32.
قلی‌پور، آرین (1392). مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی). چ پنجم. تهران: سمت.
میرسپاسی، ناصر؛ طلوع یاشلقی، عباس؛ معمارزاده، غلامرضا؛ پیدایی، میرمهرداد (1389). طراحی مدل تعالی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی. مجلهپژوهش­هایمدیریت. شماره 87.
نجاری، رضا؛ ضماهنی، مجید؛ آذر، عادل؛ معارفی فاطمه (1394). فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی. شماره 2 (شماره پیاپی 13). سال چهارم: 77 ـ 98.
نخعی­نژاد، مهدی (1393). مروری بر مفاهیم و چگونگی تعالی سازمان در نیروی انتظامی. دوماهنامهتوسعه انسانیپلیس. شماره 12. سال چهارم.