نویسنده = ������������ ������
ابعاد اجتماعی و اقتصادی استفاده از خودرو‌های لوکس با رویکرد پژوهش ترکیبی

دوره 26، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 207-230

محمد حسین فرقانی؛ علی کاظمی؛ بهرام رنجبریان؛ مهسا قندهاری


تأثیر رهبری معنوی اسلامی بر عملکرد سازمانی(مورد مطالعه: شرکت گاز استان لرستان)

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 219-239

علی عطافر؛ زینب امیری؛ علی کاظمی؛ یداله امیری