تأثیر رهبری معنوی اسلامی بر عملکرد سازمانی(مورد مطالعه: شرکت گاز استان لرستان)

نویسندگان

اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری معنوی اسلامی بر عملکرد سازمانی انجام شده است. جامعه آماری تمام کارکنان شرکت گاز استان لرستان (200 نفر) بود که بر اساس جدول مورگان 127 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ­ساخته رهبری­ معنوی­ اسلامی و عملکرد سازمانی استفاده شده است. برای تأیید روایی پرسشنامه از روش روایی صوری استفاده شده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده ­شد که بر این ­اساس ضریب آلفای پرسشنامه رهبری ­معنوی ­اسلامی 86/0 و پرسشنامه عملکرد سازمانی 77/0 به دست آمد که نشاندهنده پایایی پرسشنامه پژوهش است. تجزیه­ و تحلیل اطلاعات جمع­آوری­شده با استفاده از نرم­افزارهای spss20 وamos20 صورت پذیرفت. با استفاده از روش معادلات ساختاری فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج فرضیه اصلی پژوهش نشان­داد که رهبری­ معنوی­ اسلامی با مقدار ضریب مسیر 76/0 و مقدار (CR) 930/4  بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد؛ هم­چنین نتایج فرضیات فرعی­ پژوهش نشان ­داد که ابعاد رهبری­ معنوی اسلامی شامل: یادخدا، توکل، اخلاص، تقوا و معادگرایی به ترتیب با مقدار ضریب مسیر 74/0، 85/0، 79/0، 69/0 و 66/0 بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Spiritual Leadership Impression on Organizational Performance )Case Study: Gas Corporation of Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • Ali Atafar
  • Zeinab Amiri
  • Ali Kazemi
  • Yadollah Amiri
Assistant Professor of Management Department, Isfahan University
چکیده [English]

The research has been performed to deliberate the Islamic spiritual leadership impressions on the organizational performance in the gas corporation of Lorestan province by the material and spiritual support of the corporation. The population includes all 200 employees of the corporation from which 127 people were chosen according to Morgan’s table as the statistics sample. Two researchers-made questionnaires of the Islamic spiritual leadership and the organizational performance were used for gathering data. Formal validity method has been used to confirm the validity of the questionnaire. Cronbach’s Alfa coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire. Alfa coefficient of the Islamic spiritual leadership questionnaire (0.86) and that of the organizational performance questionnaire (0.77) were obtained that display the validity of the research questionnaire. The gathered data were analyzed with SPSS20 and SPSS20 softwares. The research assumptions were examined with structural equations. The results of the substantive hypothesis indicated that the Islamic spiritual leadership with the path coefficient of 0.76 and CR=4.930 impresses the organizational performance; and the results of the subordinate hypothesis of the research showed that the Islamic spiritual leadership dimensions as: Remembering God, trusting in God, purity, piety, and believing in the Hereafter with the path coefficient of 0.74, 0.85, 0.79, 0.69, and 0.66 respectively impress the organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Leadership؛ Islamic Spirituality
  • Organizational Performance