نویسنده = ���������� ����������
تأثیر ایمان­ دینی بر رفتار شهروندی ­سازمانی (مورد مطالعه، سازمان خدماتی در شمال شرق تهران)

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 183-202

علی نصر اصفهانی؛ مصطفی ربانی؛ مجتبی فرخی؛ زینب امیری


تاثیر سیرت نیکوی مدیران بر شادی کارکنان بر اساس آموزه های اسلامی

دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 61-79

علی نصر اصفهانی؛ مجتبی فرخی؛ زینب امیری