تاثیر سیرت نیکوی مدیران بر شادی کارکنان بر اساس آموزه های اسلامی

نویسندگان

اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر شادی کارکنان بر طبق آموزه­های اسلامی صورت پذیرفت. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان آموزش و پرورش رودهن هستند. برای تعیین عوامل سیرت نیکوی مدیران از روش دلفی و نظرخواهی از نخبگان استفاده شد. به منظور جمع­آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته سیرت نیکوی مدیران و شادی کارکنان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزارSpss18 و از رویکرد معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار Amos18 به بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که سیرت نیکوی مدیران با ضریب همبستگی63/0 با شادی کارکنان رابطه مستقیم و مثبتی دارد و بین عوامل سیرت نیکوی مدیران با شادی کارکنان نیز رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که سیرت نیکوی مدیران با مقدار ضریب مسیر89/0 و نسبت بحرانی (CR)69/3 بر شادی کارکنان تأثیر دارد؛ هم چنین عوامل سیرت نیکوی مدیران بر شادی کارکنان تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impression of Managers’ Good Characters on Employees’ Happiness Based on Islamic Teachings

نویسندگان [English]

  • Ali Nasre Isfahani
  • Mojtaba Farrokhi
  • Zeinab Amiri
Student of master’s degree
چکیده [English]

This study is to investigate the impression of managers’ good characters on the employees’ happiness based on Islamic teachings.
This is an applied research.  The population is consisted of the employees of Roudehen education department. Delphi method and elite polling were used to determine the elements of managers’ good characters. Two questionnaires, made by the researchers, were used to collect the data of good characters of the managers and employees’ happiness. For the analysis of the collected data the Pearson correlation test software SpSS18 and structural equation approach by Amos18 software were applied to check and test the research hypotheses. The results showed that managers of good characters with a correlation coefficient of 0.63 have a direct positive relationship with the employees’ happiness. And the elements of good characters of   managers and employees’ happiness are linked directly and positively. The results of structural equation showed managers’ good characters have impact on the employees’ happiness by  the path coefficient value of 0.89 and critical ratio of 3.69. The elements of managers’ good characters affect the employees’ happiness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Islamic Teachings
  • Islamic Ethics and Management
  • Psychology and Happiness