پیشایندهای بهبود مدیریت تجربه گردشگران پزشکی مسلمان با محوریت مدیریت اسلامی بیمارستانهای ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول: مربی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، ایران

چکیده

هدف تحقیق، شناسایی پیشایندهای بهبود مدیریت تجربه مشتریان خارجی مسلمان بیمارستانها با محوریت رویکرد اسلامی در بیمارستانها و نقش واسطه­ای نگرش گردشگران پزشکی خارجی است. داده­های تحقیق از 237 نفر از این گردشگران، که از خدمات درمانی بیمارستانهای شمال غرب ایران بهره­مند شده­اند، گردآوری و در قالب الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که تجربه درمانی گردشگران پزشکی مسلمان خارجی از رفتارهای مبتنی بر قواعد اسلامی پزشکان و بیمارستانها تأثیر می­پذیرد؛ اما رفتارهای اسلامی پرستاران تأثیر معنی­داری بر آن ندارد. در این تحقیق هم­چنین مشخص شده است که نگرش گردشگران خارجی در رابطه رفتارهای مبتنی بر قواعد اسلامی پزشکان و بیمارستان با تجربه درمانی گردشگران نقش واسطه‌ای ایفا می­کند. نتایج تحقیق، درک صحیحی از رفتارهای بالینی مبتنی بر قواعد اسلامی به دست می­دهد؛ به عبارت دقیقتر، نتایج مورد نظر به بیمارستانهای ایران کمک می­کند تا خدمات درمانی با کیفیتی را، که بر قواعد اسلامی مبتنی باشد با نیازهای گردشگران پزشکی مسلمان منطبق سازند و در نتیجه، ضمن بهبود مدیریت تجربه مشتریان به جذب هرچه بیشتر گردشگران پزشکی مسلمان موفق شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prequels of Improving the Management of the Experience of Muslim Medical Tourists Focusing on Islamic Management of Iranian Hospitals

نویسندگان [English]

  • Ali Ghorbani 1
  • Abasgholi Sangui Norpour 2
1 Assistant professor of business administration, Payam Noor University
2 Corresponding author: lecturer at Islamic Azad University of Bonab
چکیده [English]

This research is intended to identify the prequels made in improving the management of the experience of foreign Muslim clients in hospitals, focusing on the Islamic approach in hospitals, and the mediating roles of the attitude of foreign medical tourists. Research data is gathered from 237 tourists having received medical services from the hospitals in the northwest of Iran. The data are analyzed in the form of modeling of structural equations using LISREL software. The results indicated that the treatment experiences of foreign Muslim medical tourists are influenced by Islamic behavior of physicians and hospitals. Yet, the Islamic behavior of nurses did not show significant effects on them. The study also showed that the attitudes of foreign tourists towards the conduct of the Islamic physicians and hospitals play the role of mediators in the experience of patient tourists. The results of the study provide an accurate understanding of Islamic-based clinical conduct. More precisely, the results can be helpful for Iranian hospitals in providing eligible care services based on Islamic rules to the requirements of Muslim medical tourists. Consequently, improving customer experience management help attract more Muslim medical tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health services
  • management of customer experiences
  • Islamic behavior
  • Muslim medical tourists
ابوالحسنی، نازنین (1393). جنبه­های قانونی و حقوقی گردشگری پزشکی. فصلنامه اخلاق زیستی. س چهارم. ش 12: 100 ـ 81.
تقوائی، مسعود؛ گودرزی، مجید (1395). تدوین و اولویت­بندی راهبردهای توسعة گردشگری پزشکی (مطالعة موردی: کلانشهر شیراز). نشریه پژوهش و برنامه­ریزی شهری. س هفتم. ش 24: 22 ـ 1.
حاجی­نژاد، علی؛ عنابستانی، علی­اکبر؛ صفریان، محمد (1395). تدوین برنامه استراتژیک گردشگری پزشکی با تأکید بر گردشگری مذهبی در شهر مشهد. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. س سی و یکم. ش 2: 116 ـ 102.
دلگشایی، بهرام؛ جباری، علیرضا؛ فرزین، محمدرضا؛ شعربافچی­زاده، نسرین؛ طبیبی، سیدجمال­الدین (1391). وضعیت موجود گردشگری پزشکی: مطالعه موردی ایران. فصلنامه پایش. س یازدهم. ش 2: 179 ـ 171.
رامین­مهر، حمید؛ چارستاد، پروانه (1394). روش تحقیق کمی با کاربرد الگوسازی معادلات ساختاری (نرم‌افزار لیزرل). چ دوم. تهران: انتشارات ترمه.
رحیمی­زارچی، محمدکاظم؛ شفقت، طاهره؛ حاتم، ناهید (1396). صنعت گردشگری پزشکی شهر شیراز: راهکارهای توسعه­ای. راهبردهای مدیریت در نظام سلامت. دوره 2. ش 2: 95 ـ 8.
طبیبی، سیدجمال­الدین؛ نصیری­پور، امیر اشکان؛ ایوبیان، علی؛ باقریان محمودآبادی، حسین (1390). مکانیزم­های اطلاع­رسانی و جذب گردشگران پزشکی در بیمارستانهای شهر تهران. مدیریت اطلاعات سلامت. دوره نهم. ش 3: 423 ـ 416.
نصیری­پور، امیر اشکان؛ سلمانی، لیلا (1389). نقش توانمندی بیمارستانهای تهران در توسعه توریسم درمانی. فصلنامه بیمارستان. س نهم. ش 3 و 4: 67 ـ 57.
نیک­رفتار، طیبه؛ حسینی، الهه؛ مقدم، عاطفه (1395). شناسایی عوامل مؤثر در جذب گردشگران پزشکی در ایران. مدیریت سلامت. س 20. ش 67: 74 ـ 64.