نویسنده = ������������ ����������������
طراحی الگوی رهبری خدمتگزار از دیدگاه قرآن

دوره 31، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 11-86

عبدالملک سعیدی؛ محمد تقی نوروزی؛ عباس شفیعی