نویسنده = ������������ ��������������
طراحی مدل توانمندسازی مجریان امر به معروف و نهی از منکر در موضوع پوشش اسلامی

دوره 29، شماره 3، آبان 1400، صفحه 161-190

حسین تاج آبادی؛ مینو اصلانی؛ سیداصغر جعفری؛ مجید رمضان