نویسنده = �������������� ������
شناسایی ابعاد نیازهای اجتماعی در صحیفه سجادیه

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 37-61

حمیدرضا ابراهیمی؛ حجت وحدتی؛ رضا سپهوند؛ محمودرضا اسماعیلی