نویسنده = ������������ ������
شناسایی عوامل مؤثر بر جذب و ماندگاری گردشگر مذهبی در کلانشهر مشهد با رویکرد داده‏ بنیاد

دوره 28، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 151-192

علی پورنگ؛ سید مرتضی غیور باغبانی؛ ناهید پورنگ


شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ وقف با رویکرد تحلیل مضمون در آستان قدس رضوی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 149-170

سید مرتضی غیور باغبانی؛ مرتضی رجوعی؛ علی پورنگ؛ محسن مرادی؛ هادی نصرابادی