نویسنده = ������������ ��������������
تبیین چارچوب عقلانیت بر اساس آموزه‌های اسلامی و سهم‌یاری‌های آن برای مدیریت دولتی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 5-48

احسان رحیمی؛ حسن زارعی متین؛ عبدالله توکلی؛ حمیدرضا یزدانی


ارائه و تحلیل الگوی رهبری تحول‌آفرین از منظر قرآن کریم

دوره 29، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 49-79

سید تقی موسوی؛ عبدالله توکلی؛ محمد تقی نوروزی