نویسنده = ������������ ������ ������
ارائه و تحلیل الگوی رهبری تحول‌آفرین از منظر قرآن کریم

دوره 29، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 49-79

سید تقی موسوی؛ عبدالله توکلی؛ محمد تقی نوروزی